Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.2497

Vstúpiť do zákazky

Názov zákazky: Poskytovanie dopravných služieb na prepravu odpadov veľkokapacitným kontajnerom
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie   anonymná
Kontaktná osoba Silvia Sadloňová, +421 *** ******
Predpokladaná hodnota: 18000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: od 1.4.2019 do 31.3.2021
Lehota na predkladanie ponúk: zajtra do 12:00

Opis
Oblasť Doprava a dopravné zariadenia
Podoblasť Nákladná preprava
Opis zákazky Opis predmetu zákazky:
1) Priebežne podľa potreby a vlastného uváženia a podľa pokynov obstarávateľa vykonávať prepravu odpadov kategórie „O“ – ostatné z miesta určeného obstarávateľom na skládku osobitného určenia FCC Slovensko, s.r.o. v Zohore a ALAS Slovakia, s.r.o. vo Vysokej pri Morave vrátane poskytnutia otvorených kontajnerov o objeme 5 m3 a/alebo 7 m3 v min. počte celkom 5 ks
2) Miesto prevzatia odpadu
a) Zberný dvor v Lozorne, Jelšová ulica
b) Iné miesto v katastri obce Lozorno podľa určenia obstarávateľa
3) Spôsob objednania služby : telefonicky, e-mailom pracovníkom Obecného úradu
4) Reakčná doba: odvoz do 24 hodín po objednaní
5) Termín začatia poskytovania služieb: 01.04.2019
6) Doba trvania zmluvy: 24 mesiacov
7) Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na trvanie 12 mesiacov
8) Počet kontajnerov vo vlastníctve obce Lozorno - 4 ks; Predpokladaný počet poskytnutých kontajnerov: min. 5 ks
9) Prepravou sa pre účel tejto výzvy rozumie doprava kontajnera a manipulácia s kontajnerom

Fakturácia – súhrná mesačná; prílohou faktúry bude doklad o uskutočnenej preprave a počte poskytnutých kontajnerov (súpis) a vážne lístky vystavené na vstupe na skládku odpadu FCC Slovensko, s.r.o. v Zohore a/alebo ALAS Slovakia, s.r.o. vo Vysokej pri Morave
Lehota splatnosti faktúr — 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

Obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Predpokladaná hodnota zákazky v trvaní 12 mesiacov je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 18 000 EUR.

Uchádzač je povinný predložiť kópiu ( scan do prílohy) dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce. Preddavky na práce obstarávateľ neposkytuje.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.4.2019

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Cena za dopravu a manipuláciu obecného kontajnera z intravilánu obce Lozorno za kontajner - na skládku osobitného určenia FCC Slovensko, s.r.o. v Zohore 1,000 KS
2 Cena za dopravu a manipuláciu obecného kontajnera z intravilánu obce Lozorno za kontajner - na skládku osobitného určenia ALAS Slovakia, s.r.o. vo Vysokej pri Morave 1,000 KS
3 Cena za dopravu mimo intravilánu obce Lozorno za odjazdený kilometer mimo intravilánu obce 1,000 KM
4 Cena za dopravu a manipuláciu uchádzačom poskytnutého kontajnera z intravilánu obce Lozorno za kontajner - na skládku osobitného určenia FCC Slovensko, s.r.o. v Zohore 1,000 KS
5 Cena za dopravu a manipuláciu uchádzačom poskytnutého kontajnera z intravilánu obce Lozorno za kontajner - na skládku osobitného určenia ALAS Slovakia, s.r.o. vo Vysokej pri Morave 1,000 KS
6 Cena za poskytnutie otvoreného kontajnera - objem 5 m3 za deň 1,000 DEŇ
7 Cena za poskytnutie otvoreného kontajnera - objem 7 m3 za deň 1,000 DEŇ

Vstúpiť do zákazky