Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Pravidlá spracovania osobných údajov (GDPR)

Dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie GDPR. Z toho dôvodu sa prosím pred registráciou do nášho systému oboznámte s rozsahom a spôsobom spracúvania vašich osobných údajov v našom systéme:

Tieto obchodné podmienky upravujú prevádzku a používanie systému TENDERnet, jeho základné fungovanie na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, služieb, stavebných prác, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Časť 1 : Ochrana osobných údajov

 • Ku spracovaniu vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo tak, aby bolo možné realizovať postupy verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme, ktorý je chránený bezpečnostným certifikátom ( Zabezpečený hypertextový prenosový protokol).
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú viazaní mlčanlivosťou. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie, našej e-mailovej komunikácie a vašich osobných údajov v našom systéme, a to e-mailom, písomne alebo osobne. Pokiaľ nás chcete požiadať o zmazanie histórie emailom, môžete tak vykonať prostredníctvom napísania emailovej žiadosti na adresu: gdpr@tendernet.sk

Označenie prevádzkovateľa webovej stránky:

 • eSYST s.r.o., Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina, IČO: 50139088, DIČ: 2120186816.
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe platného právneho predpisu.

Časť 2:Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov je (sú):
  • realizácia postupov verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  • zmluvné vzťahy
  • fakturačné údaje pre účely vystavovania účtovných dokumentov
  • doručovanie

Zoznam spracúvaných osobných údajov, osobné údaje zmluvných klientov:

 • Kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje (na účely realizácie verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní alebo nákupného procesu)
 • V našom systéme uvádzame kontaktné údaje štatutárneho zástupcu subjektu a prípadne ním určenej osoby.

Časť 4: Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na realizáciu verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní alebo nákupného procesu
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Časť 5: Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje, okrem zverejnenia výzvy na predkladanie cenových ponúk na portáli www.tendernet.sk.