Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Návody - Užívateľský manuál - Uchádzač/Dodávateľ

Užívateľský manuál pre systém TENDERnet pre užívateľov v pozícií: Uchádzač/Dodávateľ

HOTLINE: 0907 129 077 (denne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00)

OBSAH

 1. Registrácia do systému – Dodávateľ/Uchádzač
 2. Prístup ku zadaným zákazkam a predkladanie ponúk - Uchádzač/Dodávateľ
 3. Vyhľadávanie zákaziek
 4. Predkladanie ponuky
 5. Vyhodnocovanie zákazky a doplnenie ponuky
 6. Inbox
 7. Úprava a dopĺňanie ponuky
 8. Vytváranie viacerých užívateľských profilov

Slovník pojmov:

 • TENDERnet – elektronický systém na realizáciu prieskumov trhu.
 • Prieskum trhu – výberový proces za účelom získania cenových ponúk a následné vyhodnotenie týchto ponúk s úmyslom získania najvýhodnejšej cenovej ponuky.
 • Dodávateľ/Uchádzač – užívateľ systému TENDERnet v role uchádzača, ktorý sa môže zapájať do prieskumov trhu a predkladať cenové ponuky (ďalej aj „užívateľ“).
 • Verejný obstarávateľ/Nákupca – užívateľ systému TENDERnet v role zadávateľa výzvy na predkladanie cenových ponúk (ďalej aj „nákupca“ alebo „zadávateľ“).

1. REGISTRÁCIA DO SYSTÉMU – DODÁVATEĽ/UCHÁDZAČ

Registrácia do systému TENDERnet je možná pre každý podnikateľský subjekt. Táto registrácia je úplne bezplatná a bez obmedzení. Registrovať sa je možné len cez EID s využitím občianskeho preukazu.

1. Krok: na stránke www.tendernet.sk kliknite na tlačidlo „REGISTROVAŤ SA“ a následne na tlačidlo "Prihlásiť sa pomocou občianskeho preukazu". Budete presmerovaný na stránku portálu slovensko.sk, kde po úspešnom prihlásení sa budete automaticky presmerovaný späť na stránky www.tendernet.sk. Zobrazí sa Vám registračný formulár. Ten vyplňte tak, ako je to popísané v krokoch nižšie.

Nie je možné zaregistrovať viackrát ten istý subjekt. Je ale možné vytvárať viacero užívateľských profilov v rámci jedného subjektu.

Zadané registračné údaje sa uvádzajú v predkladaných cenových ponukách, preto dôrazne upozorňujeme užívateľov, aby všetky údaje boli vyplnené správne a zhodne s údajmi v registroch (napr. ORSR alebo ZRSR). Chybné identifikačné údaje v cenovej ponuke nie je možné spätne upraviť.

Poznámka: V prípade, že už máte existujúci účet a chcete registrovať ku tomuto účtu ďalší subjekt, kliknite na tlačídlo: „Registrácia ďalšej firmy na existujúci účet“.

Upozornenie: Pri vypĺňaní údaju E-mail upozorňujeme, že na túto adresu budú odosielané všetky notifikácie aj oznámenia.

Po vyplnení registračného formulára kliknite na tlačidlo : ODOSLAŤ. Týmto je registrácia hotová a môžete plnohodnotne využívať systému TENDERnet.
Po zaregistrovaní sa Vám odporúčame prejsť si položku Nastavenia, kde si môžete aktivovať upozornenia na nové zákazky a pod.

Poznámka: V prípade, že sa chcete registrovať ako nákupca/verejný obstarávateľ/obstarávateľ - kontaktujte prosím spoločnosť eSYST s.r.o. a to telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár https://www.tendernet.sk/kontakt.

2. PRÍSTUP KU ZADANÝM ZÁKAZKAM A PREDKLADANIE PONÚK - UCHÁDZAČ/DODÁVATEĽ

V tejto časti je popísané užívanie systému TENDERnet v pozícií užívateľa, ktorý sa zúčastňuje prieskumov trhu a predkladá cenové ponuky.

3. VYHĽADÁVANIE ZÁKAZIEK

Uchádzač má v systéme TENDERnet nasledovné možnosti prístupu ku zadaným zákazkám:

 • Prostredníctvom zákaziek propagovaných verejným obstarávateľom v časti: „Propagované zákazky“.
 • Prostredníctvom emailového oslovenia uchádzača verejným obstarávateľom.
 • Prostredníctvom zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle (alebo inom vhodnom mieste) verejného obstarávateľa s uvedením linku na predmetnú zákazku.

Poznámka: Po kliknutí na link je dostupná úplná zadávacia dokumentácia zákazky, bez toho, aby bol uchádzač povinný registrovať sa alebo prihlásiť sa do systému TENDERnet. Prihlásenie do systému sa vyžaduje v prípade prihlásenia sa do zákazky s možnosťou predloženia cenovej ponuky.

4. PREDKLADANIE PONUKY

V prípade záujmu o predloženie cenovej ponuky je uchádzač povinný prihlásiť sa do zákazky (resp. vstúpiť do zákazky).

Po potvrdení vstupu do zákazky sa zákazka zobrazí v aktívnych zákazkách subjektu. V tejto časti má užívateľ (uchádzač) plnohodnotný prístup ku zákazke.

Po kliknutí na: „Zobraziť zákazku“ je možné zobraziť celé zadanie zákazky, vrátane príloh:

V zobrazenej zákazke je možné predkladať ponuku. Ponuka sa zadáva v časti: „Zadať ponuku“

V prípade, že sa nechcete zúčastniť zákazky, môžete kliknúť na: „Odhlásiť sa zo zákazky“

Po odhlásení zo zákazky sa zákazka odstráni z aktívnych zákaziek. Odhlásenie zo zákazky nebráni opätovnému prihláseniu sa do zákazky a ani nijako neobmedzuje predloženie ponuky v budúcnosti. Odhlásenie zo zákazky má len evidenčný charakter.

Po kliknutí na zadanie ponuky sa zobrazí formulár pre zadanie cenovej ponuky:

Uchádzač v tejto časti vypĺňa:

 • Sprievodný text ku ponuke (nepovinná časť)
 • Ponúkanú jednotkovú cenu jednotlivých položiek v hodnote bez DPH.
 • Sadzbu DPH, v prípade, ak je uchádzač platca DPH. V prípade ak nie je platca DPH, táto časť je nerelevantná.
 • Systém následne prepočíta celkovú cenu ponuky.
 • Uchádzač môže ku ponuke prikladať prílohy.

Po vyplnení relevantných polí uchádzač klikne na: Odoslať.

Po odoslaní je ponuka evidovaná v zákazke, avšak nie je prístupná verejnému obstarávateľovi a ani inej osobe, okrem užívateľa. Verejnému obstarávateľovi sa ponuka uchádzača zobrazí až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Uchádzač môže upraviť, prípadne zrušiť svoju ponuku až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk:

Upozornenie: Ponuky sa predkladajú bez DPH, pri plátcoch DPH systém DPH dopočíta automaticky. V prípade, ak je uchádzač platca DPH, musí to uviesť v rámci registrácie, inak systém nebude DPH automaticky dopočítavať. V prípade, ak uchádzač chybne označí pri registrácií, že nie je platca DPH, hoci platca DPH je, tak ponuka bude predložená bez DPH a túto chybu nie je možné spätne odstrániť z dôvodu, že systém TENDERnet neumožňuje žiadnu zmenu predloženej ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

5. VYHODNOCOVANIE ZÁKAZKY A DOPLNENIE PONUKY

Po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk už nie je možné vziať ponuku späť, ani ponuku meniť alebo upravovať. Avšak v prípade vyžiadania má uchádzač možnosť doplniť ponuku alebo doplniť vysvetlenie ku ponuke, avšak bez možnosti zmeniť výšku ponuky alebo editovania jednotlivých položiek.

Poznámka: Z toho dôvodu odporúčame uchádzačom vždy si dôkladne skontrolovať správnosť cenovej ponuky.

Verejný obstarávateľ môže po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk skontrolovať formálnu správnosť cenových ponúk a môže si pred finálnym vyhodnotením dožiadať doplnenia alebo vysvetlenia ku ponuke. Následne po tom, čo je ponuka vyhodnotená, už nie je možné nič dožiadavať.

V prípade, ak verejný obstarávateľ dožiada uchádzača o doplnenie alebo vysvetlenie ku ponuke, uchádzač o tom obdrží emailovú informáciu a zároveň je to uvedené aj v časti INBOX v profile uchádzača.

6. INBOX

V každej zákazke je časť „INBOX“, ktorá slúži na oznamovanie a komunikáciu s verejným obstarávateľom.

7. ÚPRAVA A DOPĹŇANIE PONUKY

V rámci vyhodnocovania zákazky môže byť uchádzač vyzvaný na vysvetlenie alebo doplnenie svojej ponuky. Uchádzač môže iba dopĺňať dokumenty, už nie je možné meniť ponuku a ani meniť predložené dokumenty. Informácia o výzve na doplnenie bude uchádzačovi zaslaná do emailu a zároveň sa zobrazí v INBOX-e zákazky.

Uchádzač môže ponuku doplniť stlačením tlačidla: „REAGOVAŤ“.

V tejto časti môže uchádzač doplniť textové vysvetlenia a zároveň môže priložiť aj súbory s prílohami. Tie sa po odoslaní prenesú aj ku ponuke uchádzača.

Po vyhodnotení zákazky dostane uchádzač emailom oznámenie o výsledku.

Uchádzač môže doplniť ponuku aj priamo vo svojej ponuke, avšak odporúčame vysvetľovať a dopĺňať ponuku cez časť INBOX z dôvodu, že inak nebude zaslaná žiadosť uchádzačovi evidovaná ako vybavená (zodpovedaná)

Uchádzač nedopĺňa ponuku odpoveďou na email, z ktorého mu príde notifikácia o zaslaní žiadosti o vysvetlenie.

8. VYTVÁRANIE VIACERÝCH UŽÍVATEĽSKÝCH PROFILOV

V rámci registrácie do systému TENDERnet má defaultne užívateľ vytvorený jeden plný užívateľsky prístup. V rámci tohto prístupu ale môže registrovať neobmedzený počet ďalších užívateľských profilov zamestnancov a nastavovať im rôzne oprávnenia.

Registrovať nového zamestnanca je možné na hlavnej stránke užívateľa po prihlásení v časti: „Zoznam zamestnancov“.

V tejto časti môže užívateľ vytvárať profily nových zamestnancov. Správca zadáva údaje zamestnanca, avšak prístupové heslo si už vytvára každý zamestnanec sám cez zaslaný emailový link. Heslá užívateľov sú dôverné a nie je možné ich zobraziť v profile iného užívateľa.

V tejto časti môže správca vyplniť údaje nového zamestnanca. Po kliknutí na tlačidlo: ULOŽIŤ sa zašle na zadaný email link na aktiváciu a uloženie hesla zamestnancovi. Po kliknutí na tlačidlo: ZAVRIEŤ sa registrácia ukončí bez uloženia.