Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE POUŽÍVANIE SYSTÉMU "TENDERnet"

Verzia: 1.2 (zo dňa 1.apríla 2022)

Tieto obchodné podmienky upravujú prevádzku a používanie systému TENDERnet, jeho základné fungovanie na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, služieb, stavebných prác, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

 1. Časť: Definícia systému TENDERnet

  1. Systém „TENDERnet“ predstavuje elektronický nákupný systém v rámci ktorého je možné zabezpečiť nákupné procesy zamerané na získanie alebo dodanie tovarov, služieb, technológií a stavebných prác.
  2. Systém „TENDERnet“ je prevádzkovaný a poskytovaný výhradne spoločnosťou eSYST s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) .
  3. Pod internetovou aplikáciou s názvom „TENDERnet“ sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie poskytovanie služby umožňujúcej zabezpečovanie nákupných a dodávateľských procesov online na internete používateľom na webovej stránke prevádzkovateľa www.tendernet.sk.
  4. Internetová aplikácia „TENDERnet“ je v zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov autorským dielom prevádzkovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
  5. Používateľom systému „TENDERnet“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaregistruje sa pre využívanie aplikácie „TENDERnet“ prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa (ďalej len používateľ).
  6. Všeobecné obchodné ponuky môže prevádzkovateľ meniť. Práva a povinnosti a z nich vyplývajúce vzájomné vzťahy sa riadia verziou všeobecných obchodných podmienok, platných a účinných v čase zverejnenia zákazky v systéme „TENDERnet“.
  7. Všeobecné obchodné podmienky sa stávajú platnými a účinnými v momente ich zverejnenia na webovej stránke www.tendernet.sk. Zverejnením Všeobecných obchodných podmienok sa rušia všetky predchádzajúce verzie obchodných podmienok.
 2. Časť: Všeobecné zásady používania

  1. Systém „TENDERnet“ môžu používať len registrovaní užívatelia. Registráciu je možné vykonať výhradne na webovej stránke www.tendernet.sk. Registrácia je možná v režime „Dodávateľ“ a v režime „Nákupca“ alebo v obidvoch režimoch. Registrácia do systému „TENDERnet“ je bezplatná a časovo neobmedzená. Verejný obstarávateľ je v roli Nákupca a uchádzač je v roli Dodávateľ.
  2. Systém je možné využívať v režime „Dodávateľ“ a v režime „Nákupca“. Každý registrovaný užívateľ je oprávnený systém využívať v obidvoch režimoch.
  3. Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov systému „TENDERnet“. Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje používateľ prevádzkovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov ) na účely, a to v rozsahu potrebnom na využívanie služieb systému „TENDERnet“. Používateľ potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom oboznámený so svojimi právami vyplývajúcimi zo Zákona o ochrane osobných údajov najmä, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov používateľa. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo Zákona. Uvedené osobné údaje poskytuje používateľ dobrovoľne, v prípade neposkytnutia všetkých povinných vyššie uvedených osobných údajov, prevádzkovateľ nezaručuje poskytnutie služby. Osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 Zákona umožňuje sprístupniť osobné údaje používateľa na nahliadnutie prípadne na spracúvanie tretím stranám (Príjemcom) alebo iným oprávneným subjektom. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP. Osobné údaje používateľa bude prevádzkovateľ spracúvať od zaregistrovania v online aplikácii „TENDERnet“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať prevádzkovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u prevádzkovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.
  4. Nákupný proces je ukončený momentom výberu úspešného uchádzača a vygenerovaním výsledku nákupného procesu.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ porušuje tieto obchodné podmienky, poruší autorské práva prevádzkovateľa, poškodzuje dobré meno prevádzkovateľa, umožní využitie systému „TENDERnet“ inej neregistrovanej osobe.
  6. Prevádzkovateľ systému nezodpovedá sa spôsob zadania a obsah zadaných zákaziek nákupcov, resp. verejných obstarávateľov ani za spôsob a obsah predložených ponúk uchádzačov, resp. dodávateľov.
 3. Časť: Základné zásady v režime "Nákupca"

  1. Nákupca môže zadávať nákupné procesy v rámci produktov spoločnosti eSYST s.r.o. bez iných obmedzení, ako sú obmedzenia uvedené v týchto obchodných podmienkach. Nákupca môže sledovať celý priebeh nákupného procesu a upravovať zadanie nákupu až do okamihu ukončenia zadávacieho kola, avšak s ohľadom na to, aby zásahmi do nákupného procesu neohrozil hospodársku súťaž. Nákupca, ktorý je verejným obstarávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní (ďalej len verejný obstarávateľ) je povinný zároveň dbať na to, aby zmenami zákazky nedošlo ku narušeniu pravidiel a zásad verejného obstarávania.
  2. Nákupca je povinný zadávať zákazku tak, aby bola jednoznačná a nebola zmätočná. Pokiaľ nákupca zistí, že ním zadaná zákazka je zadaná nejednoznačne alebo zmätočne, je povinný zadanie bezodkladne opraviť. Nákupca, ktorý je zároveň verejným obstarávateľom je povinný zadať zákazku tak, aby bola v súlade so zákonom 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Takýto nákupca je predovšetkým povinný zadať zákazku tak, aby bola v súlade so zásadami hospodárnosti, transparentnosti, efektívnosti a nediskriminácie. Nákupca nesmie zadať zákazku tak, aby ňou obmedzil hospodársku súťaž.
  3. Nie je možné zadávať takú zákazku, obstaranie ktorej by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, či v rozpore s dobrými mravmi. Realizácia takejto zákazky bude bezodkladne ukončená zo strany prevádzkovateľa systému „TENDERnet“ zrušením zákazky a odstránením informácií súvisiacich s predmetnou zákazkou zo systému “TENDERnet“
  4. Nákupca ktorý zadáva zákazku, tak koná s úmyslom skutočného obstarania zákazky a nie skúšobne alebo fiktívne, či len za účelom zistenia ceny predmetu zákazky na trhu, ak to v zákazke vyslovene nie je uvedené.
  5. Nákupca je povinný zadávať zákazku tak, aby predpokladaná hodnota zahŕňala skutočnú predpokladanú hodnotu celej zákazky v celom období jej trvania. Nie je možné zadávať zákazku tak, že predpokladaná hodnota zákazky je umelo navýšená alebo umelo znížená. Ak nákupca zadáva takýmto spôsobom zákazku, tak ho prevádzkovateľ môže na to upozorniť a po opakovanom zadávaní zákazky takýmto spôsobom, vylúčiť nákupcu zo systému „TENDERnet“ zrušením jeho registrácie. Nákupca, ktorý je zároveň verejným obstarávateľom je povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky v súlade so zákonom 343/2015 o verejnom obstarávaní
  6. Nákupca sa po realizácií zákazky, ktorej výsledkom je výber úspešného uchádzača zaväzuje riadne zaplatiť odmenu prevádzkovateľovi systému „TENDERnet“ za využívanie tohto systému a s tým súvisiace služby, a to v zmysle zmluvných služieb medzi prevádzkovateľom a nákupcom. Zadaním zákazky nákupca akceptuje túto povinnosť.
  7. Zákazku je možné zadať s využitím nasledovných funkcií:
   1. Zákazka určená pre obmedzený okruch uchádzačov – v rámci využitia tejto funkcie môže predložiť do zákazky ponuku iba uchádzač, ktorý bol do zákazky pozvaný zadávateľom. Nákupca, ktorý je verejným obstarávateľom má prikladať osobitný dôraz tomu, aby týmto postupom nenarušil zásady verejného obstarávania a túto funkciu nevyužiť, ak by ku tomu mohlo dôjsť.
   2. Funkcia anonymity – nákupca si pri zadávaní zákazky môže zvoliť stupeň uplatnenia funkcie anonymity, čo znamená, že počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk pre neho nebudú dostupné informácie o počte predložených ponúk, respektíve ani identifikácia uchádzačov, ak si zvolí anonymitu zákazky v úrovni č.2. Prevádzkovateľ systému odporúča predovšetkým nákupcom, ktorí sú verejnými obstarávateľmi využívanie tejto funkcie s cieľom zvýšenia transparentnosti zákazky.
   3. Zadávateľ zákazky, ktorý je verejným obstarávateľom má zákazky zadávať tak, aby zásady verejného obstarávania boli dodržané v čo najväčšej miere a s ohľadom na to primerane využívať aj uvedené funkcie. Nákupca, ktorý je verejným obstarávateľom, nesmie zadať zákazku tak, aby tým došlo ku porušeniu pravidiel a zásad verejného obstarávania.
 4. Časť: Základné zásady v režime "Dodávateľ"

  1. Každý registrovaný používateľ môže predkladať svoje ponuky do ľubovoľného počtu zákaziek bez obmedzení. Dodávateľ môže sledovať priebeh zákazky, nie však ponuky iných uchádzačov.
  2. Dodávateľ predkladá svoju ponuku v rámci zadávacieho kola, túto ponuku môže upravovať, prípadne ju aj pozmeniť, a to až do ukončenia lehoty na predkladanie ponuky.
  3. Dodávateľ môže predkladať ponuku iba s úmyslom skutočného dodávania predmetu zákazky a nie fiktívne. V prípade, že sa po ukončení nákupného procesu zistí, že ponuka uchádzača nezodpovedá tejto podmienke, môže prevádzkovateľ systému tento subjekt vylúčiť z ďalšieho používania systému „TENDERnet“ zrušením jeho registrácie. Dodávatelia sa pri predkladaní ponúk nesmú dopúšťať kolúzneho správania, nesmú uskutočňovať kartelové dohody ani sa nesmú dopúšťať iného protisúťažného správania.
  4. Dodávateľ môže pred zadaním svojej ponuky komunikovať s nákupcom, navrhovať variantné riešenia, či konzultovať záležitosti, ktoré mu nie sú jasné so zadania zákazky, avšak len takým spôsobom, ktorý nenarúša hospodársku súťaž.
  5. Predloženie ponuky uchádzača je bezplatné a uchádzača nie je možné zaviazať nijakou platbou za predloženie svojej ponuky, a to ani zo strany prevádzkovateľa systému „TENDERnet“ ani zo strany nákupcu.
  6. V prípade, že nákupca zruší zákazku pred jej uplynutím, nemá nijaký z uchádzačov nárok na náhradu škody, ušlého zisku ani na nijakú inú odplatu.