Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.7908

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Oprava spevnených plôch s kanalizačnou šachtou, dvomi cestnými vpusťami a vodovodným uzáverom
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 31.3.2021   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 10247,53 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: jeden mesiac odo dňa uzavretia zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 14.4.2021
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Oprava spevnených plôch s kanalizačnou šachtou, dvomi cestnými vpusťami a vodovodným uzáverom“

Kód CPV:
45000000-7 Stavebné práce

Predmetom zákazky je oprava oprava spevnených plôch s 1 ks. kanalizačnej šachty, 2 ks. cestných vpustí a 1 ks. vodovodného uzáveru v obci Limbach.

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 10 247,53 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
Katastrálne územie obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2021.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta opravy, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915 749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.04.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t 60,0 m2
2 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t 14,85 m2
3 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 60,0 m2
4 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 12,0 m3
5 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 120,0 m3
6 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 12,0 m3
7 Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10 60,0 m2
8 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva 60,0 m2
9 Kryt cementobetónový cestných komunikácií do hr. do 160 mm 14,85 m2
10 Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 60,0 m2
11 Dlažba sivá Premac, Semelrock hr. 80 mm ( do 10 % plochy ) 6,12 m2
12 Demontáž a nové osadenie kanalizačných poklopov, uzáverov vody a plynu v komunikácii 1,0 kpl
13 Osadenie alebo montáž dopravných značiek pre vyznačenie opravovaných úsekov 1,0 kpl
14 Očistenie vybúraných bet. zámkových dlažieb 54,0 m2
15 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 22,2 t.
16 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu 33,995 t.

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo.pdf   107,5 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip