Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11188

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavebný dozor pre - Obnova západného paláca hradu Beckov
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Zverejnená: 23.2.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
  Odkaz na webovú stránku verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: od 3.2022 do 3.2023 - predpokladané obdobie realizácie stavby
Lehota na predkladanie ponúk: 4.3.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Beckov
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00311413
Adresa Beckov 180, 91638 Beckov, SK
Kontaktná osoba Mgr. Petra Jurčacková, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov obstarávateľa: Obec Beckov, IČO: 00311413, Adresa: Beckov 180, 91638 Beckov, SK
Štatutárny zástupca: Daniel Hladký, starosta@obec-beckov.sk, +421905 506 021
Kontaktná osoba: Bc. Rastislav Šrámka, projekty@obec-beckov.sk, +421917694611


2. Predmet zákazky:
Predmetom je výber dodávateľa služby stavebného dozora na stavenisku „Obnova západného paláca hradu Beckov“   

3. Postup verejného obstarávateľa:
Obec Beckov , ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku „Stavebný dozor pre - Obnova západného paláca hradu Beckov“.

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku

5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Beckov - Hrad Beckov

6. Termín realizácie predmetu zákazky: od 3.2022 do 3.2023 - predpokladané obdobie realizácie stavby


7. Opis predmetu zákazky - Naceniť v zmysle prílohy č.2
Hodnota plnenia je 802 223,- eur s DPH


8. Ekvivalentnosť :
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

9. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponúk : Do 31. 12. 2022

12. Možnosť delenia predmetu zákazky : Nie

13. Variantné riešenie :
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
PHZ je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške - je predmetom výzvy.


15. Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.  Najneskôr do 3.3.2022 - do 12.00
Kontaktná osoba: Bc. Rastislav Šrámka, projekty@obec-beckov.sk, +421917694611

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o dielo

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- z nenávratného finančného príspevku - z dotačných zdrojov

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi.
Podmienky fakturácie sú uvedené v návrhu ZoD.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Strpenie výkonu kontroly :
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Viac upresnené v zmluve o dielo.

5. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty: Nie

6. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.


7. Zákaz účasti vo VO:

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku CP

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Obsah ponuky:
A) Vyplnený návrh zmluvných podmienok - potvrdený štatutárnym zástupcom
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):

B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.

C)Uchádzač je povinný k cenovej ponuke predložiť : Referencie  s dôrazom na pamiatkové alebo historické objekty (vrátane času výkonu stavebného dozoru, napr. 06/2019 – 09/2019)

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Stavebný dozor pre - Obnova západného paláca hradu Beckov 1,0 CELOK
Naceniť v zmysle prílohy č.2

Prílohy ku zákazke

  1. DRAGON, Beckov, návrh zmluvy o výkone stavebneho dozoru.doc   49 kB
  2. Príloha č.2.doc   386,5 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip