Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11168

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Zabezpečenie filtrov do klimatizačných zariadení
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Opravy a údržba
Zverejnená: 23.2.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
  Odkaz na webovú stránku verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota: 3905,53 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: marec 2022
Lehota na predkladanie ponúk: 4.3.2022
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Opis predmetu zákazky:

Premet zákazky je dodanie filtrov do vzduchotechnických zariadení, ktoré sa vkladajú priamo do vzduchotechnických potrubí a zariadení. Slúžia na filtrovanie privádzaného vzduchu z vonkajšieho prostredia do vzduchotechnických ciest a k zabezpečeniu čistej rekuperácie.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v tabuľke v PRÍLOHE č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 3 905,53 €.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV: Hlavný slovník:
42514310-8 Vzduchové filtre

Miesto dodania predmetu zákazky:
Konzervačné a digitalizačné centrum SNK, Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je celková cena (EUR bez DPH) - 100%.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za dodanie zákazky v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží aj vyplnenú PRÍLOHU č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy/dodaní tovaru na základe objednávky povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:

• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie:
- že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
- či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom*

*(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Úspešný uchádzač objednávateľovi doručí, pred realizovaním zákazky, bezplatne, na výzvu objednávateľa, referenčnú vzorku filtrov ( 1 ks z každého typu) pre kontrolu, či sa jedná o presný typ filtrov, špecifikovaných vo verejnom obstarávaní. Po potvrdení zo strany objednávateľa, doručí zvyšné filtre v plnom rozsahu v jednej objednávke.

Požadované prílohy ku CP

PRÍLOHA č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Zabezpečenie filtrov do klimatizačných zariadení 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií.docx   13,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip