Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11624

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dom bylinkárov a olejkárov
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Zverejnená: 16.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
  Odkaz na webovú stránku verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota: 36659,61 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: máj/jún 2022
Lehota na predkladanie ponúk: 5.5.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Kláštor pod Znievom
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00316733
Adresa M. Čulena 181, 03843 Kláštor pod Znievom, SK
Kontaktná osoba Mgr. Erika Cintulová, +421 *** ******

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Všeobecný opis zákazky 1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov obstarávateľa: Obec Kláštor pod Znievom
Sídlo: M. Čulena 181, 03843 Kláštor pod Znievom, SK
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Cintulová, starosta obce
IČO: 00316733
IČ DPH: neplatca DPH

Kontaktná osoba:
meno: Mgr. Erika Cintulová
telefón: +421911253880
e-mail: obecklastor@obecklastor.sk, erika@cintula.sk


2. Predmet zákazky :
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Dom bylinkárov a olejkárov (jedná sa o rekonštrukciu časti starého vidieckeho domu)

3. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Kláštor pod Znievom, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Dom bylinkárov a olejkárov".

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov.

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
Obec Kláštor pod Znievom

6. Termín dodania predmetu zákazky :
Realizácia do 1 mesiaca od účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do 24.6.2022.

7. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.

8. Ekvivalentnosť :
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.

9. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponúk :
Do 30.6.2022.

12. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

13. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
PHZ je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 36 659,61 EUR.

15. Zoznam príloh :
Príloha č. 1 Výkaz výmer (celkovo 2 súbory)
Príloha č. 2 Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 Vzor ČV ku predmetu zákazky
Zmluvné podmienky 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Zmluva o dielo.

Návrh zmluvy bude zabezpečený obstarávateľom pred popisom zmluvy.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok:
- dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku s poskytovateľom finančného príspevku,
- zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako posledná v poradí.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- z dotačných zdrojov.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi.
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky 1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Register partnerov verejného sektora : 
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.

5. Strpenie výkonu kontroly :
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Viac upresnené v zmluve o dielo.

6. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
Nie.

7. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke 1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Obsah ponuky:
A) Vyplnený výkaz výmer (dostupné v prílohe 2 súbory),
B) Vyplnené čestné vyhlásenie ku predmetu zákazky (dostupné v prílohe).

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
C) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.


2. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Dom bylinkárov a olejkárov 1,0 celkom

Prílohy ku zákazke

 1. Zadanie - Dom bylinkárov a olejkárov zadná časť.xlsx   58,9 kB
 2. D1.1 PÔDORYS 1.NP - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf   433,7 kB
 3. D1.2 PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV.pdf   472,9 kB
 4. D1.3 PÔDORYS PODKROVIA - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf   412,7 kB
 5. D1.4 PÔDORYS PODKROVIA - NOVÝ STAV.pdf   457,3 kB
 6. D1.5 PRIEČNY REZ A1 - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf   405,1 kB
 7. D1.6 PRIEČNY REZ A1 - NOVÝ STAV.pdf   479,6 kB
 8. D1.7 PRIEČNY REZ A2 - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf   405,4 kB
 9. D1.8 PRIEČNY REZ A2 - NOVÝ STAV.pdf   422,0 kB
 10. D1.9 POHĽADY - STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE.pdf   414,8 kB
 11. D1.10 POHĽADY - NOVÝ STAV.pdf   433,9 kB
 12. Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie_všeobecné.docx   19,8 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip