Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11686

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Potraviny a nápoje
Podoblasť Mlieko a mliečne výrobky
Zverejnená: 25.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 39990,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Lehota na predkladanie ponúk: 9.5.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Informácie o predmete zákazky:
1.1 Názov predmetu zákazky: „Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach“. Predmetom zákazky je dodávka tovaru - potraviny – mlieko a mliečne výrobky
1.2 Kód CPV:
15500000-3 Mliečne výrobky
15511000-3 Mlieko
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Dodatočný kód CPV:
15510000-6 Mlieko a smotana
15511210-8 Ultravysoko zohriate mlieko
15511400-7 Polotučné mlieko
15512000-0 Smotana
15530000-2 Maslo
15540000-5 Syrárske výrobky
15543100-7 Syr s modrou plesňou
15544000-3 Tvrdý syr
15550000-8 Mliečne výrobky rôznych druhov
15551300-8 Jogurt
15551310-1 Neochutený jogurt
15551320-4 Ochutený jogurt

2. Opis predmetu zákazky:
2.1 Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
2.2 Predmet dodávok:
2.2.1 Mlieko, trvanlivé, polotučné 1,5 %, ošetrené ultravysoko tepelným ohrevom (UHT), v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 6000 litrov,
2.2.2 Maslo, obsah tuku min. 82 %, balenie 250 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1080 ks,
2.2.3 Kyslá smotana, obsah tuku min. 12 %, balenie 250 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 340 ks,
2.2.4 Tvaroh jemný hrudkovitý, balenie 250 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1000 ks,
2.2.5 Tavený syr roztierateľný, balenie (črievko) 100 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 3000 ks,
2.2.6 Syr tvrdý eidam, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 150 kg,
2.2.7 Smotanový jogurt bez ochucujúcej zložky, tzv. biely jogurt, obsah tuku najmenej 8,5 %, balenie 125 až 150 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 176 ks,
2.2.8 Smotanový jogurt s ochucujúcou zložkou, obsah tuku najmenej 8,5 %, balenie 125 až 150 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1760 ks,
2.2.9 Bryndza, balenie 125 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 60 ks,
2.2.10 Termizovaný tvarohový dezert s príchuťou, balenie 80 až 100 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 640 ks,
2.2.11 Rastlinná tuková nátierka, balenie 400 až 450 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1104 ks,
2.2.12 Smotana na varenie, trvanlivá, obsah tuku min 10 %, ošetrené ultravysoko tepelným ohrevom (UHT), v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 120 litrov,
2.2.13 Syr s ušľachtilou modrou plesňou, balenie 120 až 150 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 83 ks,
2.2.14 Syr tofu, balenie min. 180 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 83 ks,
2.2.15 Tavený syr roztierateľný, balenie (iné ako črievko, napr. kocka, trojuholník) 125 - 140 gramov, v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 800 ks.


2.3 Tovar musí byť dodávaný na miesto určenia (školská jedáleň pri Základnej škole v Limbachu) v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným a účinným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Uchádzač zodpovedá za to, že dodávaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Tovar musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR.
2.4 Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uvádza predpokladané minimálne množstvá odoberaného tovaru počas trvania rámcovej dohody (24 mesiacov). Verejný obstarávateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané minimálne množstvo tovaru uvedené v opise predmetu zákazky.

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1 Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ predpokladá odoberať vybrané tovary podľa svojich aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok.
3.3 Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok realizovaných verejným obstarávateľom telefonicky alebo elektronickou poštou v pracovných dňoch do 14:00 hod. V čiastkových objednávkach bude upresnený rozsah dodávky tovaru, pričom dodávateľ je povinný dodať tovar na základe čiastkovej objednávky v deň a hodine uvedenej v čiastkovej objednávke, na základe dohody strán. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude dohodnutý a uvedený na čiastkovej objednávke, tovar musí byť dodaný do dvoch pracovných dní po dni, v ktorom bude doručená čiastková objednávka dodávateľovi, a to v čase od 06:30 hod.
do 07:15 hod.

4. Hodnota zákazky:
Hodnota zákazky bola stanovená na maximálne 39 990 EUR bez DPH.

5. Výsledok verejného obstarávania:
Rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom s platnosťou na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov v hodnote 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

6. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby:
Financovanie bude zabezpečené z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených po dodaní tovaru podľa objednávky verejného obstarávateľa so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

7. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky:
7.1 Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie cenových ponúk jediné kritérium: najnižšia cena obstarávaných tovarov v EUR s DPH .
7.2 Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou pre obstarávané tovary vrátane DPH, ako súčet celkových cien všetkých jednotlivých ocenených položiek.
7.3 V prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny (ceny celkom) u viacerých uchádzačov bude rozhodovať o poradí uchádzačov jednotková cena v EUR bez DPH (Cena v EUR bez DPH za MJ) za položku „Mlieko“.
7.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby pred predložením ponuky venovali zvýšenú pozornosť merným jednotkám uvádzaným pri jednotlivých položkách a výpočtu celkovej ceny jednotlivých položiek a výpočtu navrhovanej zmluvnej ceny.
7.5 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho cenovej ponuky a bude vyzvaný na predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky a následne bude vyzvaný na podpis rámcovej dohody. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o neprijatí jeho cenovej ponuky.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

9. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.05.2022 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Rámcová zmluva

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Mlieko trvanlivé, polotučné 1,5 %, ošetrené ultravysoko tepelným ohrevom 6000,0 l.
2 Maslo, obsah tuku min. 82 %, balenie 250 gramov 1080,0 ks.
3 Kyslá smotana, obsah tuku min. 12 %, balenie 250 gramov 340,0 ks.
4 Tvaroh jemný hrudkovitý, balenie 250 gramov 1000,0 ks.
5 Tavený syr roztierateľný, balenie (črievko) 100 gramov 3000,0 ks.
6 Syr tvrdý eidam 150,0 kg.
7 Smotanový jogurt bez ochucujúcej zložky tzv. biely jogurt, obsah tuku najmenej 8,5 %, balenie 145 gramov 176,0 ks.
8 Smotanový jogurt s ochucujúcou zložkou, obsah tuku najmenej 8,5 %, balenie 145 gramov 1760,0 ks.
9 Bryndza, balenie 125 gramov 60,0 ks.
10 Termizovaný tvarohový dezert s príchuťou, balenie 90 gramov 640,0 ks.
11 Rastlinná tuková nátierka, balenie 400 gramov 1104,0 ks.
12 Smotana na varenie, trvanlivá, obsah tuku min 10 %, ošetrené ultravysoko tepelným ohrevom 120,0 l.
13 Syr s ušľachtilou modrou plesňou, balenie 120 gramov 83,0 ks.
14 Syr tofu, balenie min. 180 gramov 83,0 ks.
15 Tavený syr roztierateľný, balenie trojuholník 140 gramov 800,0 ks.

Prílohy ku zákazke

  1. Rámcová zmluva_dodanie mlieka a mliečnych výrobkov.pdf   159,6 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip