Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11692

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Zateplenie obvodového plášťa, podlahy a podkrovia materskej školy v Limbachu
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 25.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 82039,53 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia v termíne 01.07.2022 - 31.08.2022
Lehota na predkladanie ponúk: 19.5.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Zateplenie obvodového plášťa, podlahy a podkrovia materskej školy v Limbachu“

Kód CPV:
45000000-7 Stavebné práce

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zateplenie obvodového plášťa, podlahy a podkrovia materskej školy v Limbachu.

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 82039,53 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
Materská škola obce Limbach. Termín dodania – do 31.08.2022. Realizácia bude umožnená v termíne od 01.07.2022 - 31.08.2022.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta a projektová dokumentácie
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta dodania, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Projektová dokumentácia je súčasťou tejto výzvy.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.05.2022 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Zmluva o dielo

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Rozoberanie zámkovej dlažby 27,39 m2
2 Očistenie bet. dlažby od hliny, piesku 1,643 m3
3 Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 26,071 m3
4 Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 26,071 m3
5 Zásyp zhutnených jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 26,071 m3
6 Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisypaním 58,608 m2
7 Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia 90,328 m2
8 Oprava vonkajších omietok stien do 10 % 580,844 m2
9 Príprava podkladu, penetračný náter 619,684 m2
10 Omietka vonk. stien silikátová škrabaná hr. zrna 2,0 mm 555,061 m2
11 Omietka vonk. stien silikátová hydrofóbna škrabaná hr. zrna 2,0 mm 64,623 m2
12 Očistenie vonk. omietky vysokotlakovou súpravou WAP 580,844 m2
13 Zatepl. systém lep. malta, stierka a sieťka, polyst. EPS 70 F hr. 20 mm + podklad z OSB hr. 18 mm 57,65 m2
14 Zatepl. systém lep. malta, stierka a sieťka, polyst. EPS 70 F hr. 30 mm 71,727 m2
15 Zatepl. systém lep. malta, stierka a sieťka, polyst. EPS 70 F hr. 50 mm 32,895 m2
16 Zatepl. systém lep. malta, stierka a sieťka, polyst. EPS 70 F hr. 150 mm 392,789 m2
17 Zatepl. systém lep. malta, stierka a pan. sieťka, polyst. XPS hr. 30 mm 2,565 m2
18 Zatepl. systém lep. malta, stierka a pan. sieťka, polyst. XPS hr. 100 mm 108,018 m2
19 Soklový profil zakladací pre 15 cm hr. fasádne izol. dosky 133,4 m
20 Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zatepleniu stien 140,01 m
21 Začisťovacia okenná lišta k zatepleniu stien 234,41 m
22 Začisťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien 52,57 m
23 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 588,966 m2
24 Príplatok za prvý a každý ďalší meter použitia lešenia 588,966 m2
25 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m. 588,966 m2
26 Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 8,0 ks.
27 Vybúranie kov. okenných rámov, bm obvodu 17,32 m
28 Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. 30,984 m2
29 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 10,426 t.
30 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 198,094 t.
31 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 10,426 t.
32 Poplatok za uloženie a zneškodnenie staveb. sute na vymedzených skládkach O - ostatný odpad 10,426 t.
33 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 66,479 t.
34 Montáž spätná žľaby pododkvap. polkruh, sedlová, pult. strecha 91,15 m
35 Klamp. demont. žľaby podkruhové rš 330 91,15 m
36 Klamp. oplechovanie parapetov rš 560 45,66 m
37 Klamp. demont. parapetov rš 400 45,66 m
38 klamp. oplechovanie striech, ríms rš 350 35,0 m
39 klamp. oplechovanie striech, ríms rš 480 12,2 m
40 Klamp. demont. oplechovanie striech rš 200 35,0 m
41 Klamp. demont. oplechovanie striech rš 300 12,2 m
42 Montáž spätná rúry odpadové kruhové d-120 36,9 m
43 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d- 120 36,9 m
44 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m 40,904 %
45 Montáž a dodávka okien sklopných oceľových 1000x200 mm vrátane kovania a parapetov 6,0 ks.
46 Montáž a dodávka okien sklopných oceľových 530x200 mm vrátane kovania a parapetov 2,0 ks.
47 Presun hmôt pre kovové stav. dplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 41,675 %
48 Demontáž jestvujúceho bleskozvodu 16,0 hod.
49 Elektromontáže spätná montáž bleskozvodu, úprava džiakov 44,0 hod.
50 Držiaky, svorky - pomocný materiál 1,0 ks.
51 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 27,39 m2
52 Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 200 mm so zhutnením 26,64 m2
53 Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 250 mm so zhutnením 26,64 m2
54 Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením 26,64 m2
55 Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu 66,95 m2
56 Montáž tepelnej izolácie podláh 1 x podlažie 477,25 m2
57 Položenie parozábrany z PE fólie 477,25 m2
58 Parozábrana Jutafol N 110 štandard 311107 alebo ekvivalent 524,975 m2
59 Doska čadičová 90kg/m3 hr. 20 cm 486,795 m2
60 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 76,912 %
61 Podlahy z dosiek OSB skrutk. na pero a drážku nebrús 22 mm 477,25 m2
62 Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 65 do 100 mm 477,25 m2
63 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh 9,02 m3
64 Demontáž podbíjania z dosiek bez omietky 90,545 m2
65 Fošňa SM neopracovaná 60x200 9,02 m3
66 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 99,166 %
67 Konštrukcie klampiarske , úprava kotvenia, doplnky žľabov a odpadových rúr 30,0 hod.
68 Oceľové konštrukcie - pomocný materiál, konzoly a prvky nového kotvenia 150,0 kg.
69 Montáž spätná atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg - markízy, vlajky, svietidlá 500,0 kg.
70 Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg - markízy, vlajky, svietidlá, držiaky, konzoly, iné 500,0 kg
71 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk, konštr. v objektoch výšky do 6 m 24,375 %
72 Nátery tesárskych konštrukcií 286,35 m2

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo_zateplenie.pdf   108,1 kB
  2. projekt.zip   3,4 MB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip