Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11704

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Splašková kanalizácia - Limbach
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 26.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 173154,91 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 19.5.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Limbach
Sídlo: 900 91 Limbach, SNP č.55
Štatutárny zástupca: Adriana Čechovičová, Bc.
IČO: 00 304 891
DIČ: 2020662160
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Süss, MBA
Telefón: +421 908 813 771
e-mail: obstaravanie.suss@gmail.com

2. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa splaškovej kanalizácie v obci Limbach.

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Limbach. Stavba bude vybudovaná v plánovanej miestnej komunikácii na parceliach : 1257/2, 1166/19, 1164/150, 1166/1, 1164/149, 1257/4, 385/10, 385/11, 1047/2, 990/3, 932/9, 990/5, 1061/2, 949/1, 949/3, 949/4, 256/2, 255/2, 249, 245/1, 242/6, 240/1, 233/1, 230
V rámci výstavby úseku miestnej kanalizácie v Športovej a Školskej ulici budú vybudované domové kanalizačné prípojky pre napojenie rodinných domov na parceliach : 240/2, 265/2, 923, 926, 299/1, 318, 322/1, 334/2, 339/1, 932/10, 1019, 355, 372/1, 382/1, 385/7, 385/8, 1166/15, 1166/25.

6. Lehota dodania stavebných prác v zmysle ZoD uzatvorenej so zhotoviteľom :  do 30.09.2022.

7. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie zadefinovaných podmienok účasti  v tejto výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača , ktorý sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí.

Úspešným  uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní požadované podmienky účasti a požiadavky na ponuku.

V zmysle § 117, bod 5  zákona č. 343/2015 Z.z., verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť objednávku/zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci, splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ  overí sám. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou cenovou ponukou.

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok a úspešného uchádzača vyzve na podpísanie Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy je prílohou tejto výzvy.

9. Variantné riešenie: neumožňuje sa

10. Hodnotiacim kritériom bude: najnižšia cena s DPH

11. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1)  Podmienkou účasti je splnenie ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z., to znamená, že uchádzač musí byť oprávnený na realizáciu požadovaného druhu služieb a nesmie mať zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je orgánom verejnej moci, splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ  overí sám. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou cenovou ponukou.

12. Obhliadka miesta a projektová dokumentácie
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta dodania, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Projektová dokumentácia je súčasťou tejto výzvy.

13. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

13. Predloženie ponuky: do 19.05.2022 do 12:00 hod.

14. Spôsob predloženia ponuky: prostredníctvom systému TENDERnet

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Zmluva o dielo

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t 4,0 m2
Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t
"pri pripojení búranie betónovej cesty hr. 200mm" 2*2 
2 Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t 222,2 m2
Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t
"búranie betónovej cesty hr. 200mm"  202*1,1 
3 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 10,0 m3
Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prípadným nutným premiestnením výkopu vo výkopisku, v hornine 3 do 100 m3
"jama pre pripojenie" 2*2*2,5 
4 Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 3,0 m3
Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prípadným nutným premiestnením výkopu vo výkopisku, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
10*0,3 
5 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 74,1 m3
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3
"Rozšírenie pre kanalizačné šachty" 2*1*(14*1,95)+2*1*(5*1,95) 
6 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 547,3 m3
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3
"výkop pod existujúcou cestou" 202*1,0*1,75 
"výkop pre prípojku v poli" 161,5*1,0*1,2 
7 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 1106,021 m3
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3
"výkop v poli" 567,19*1,0*1,95 
8 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 518,226 m3
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
1727,421*0,3 
9 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m 2939,041 m2
Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy, príložné pre akúkoľvek medzerovitosť, hĺbky do 2 m
"Ryha pre stoku" 202*1,75*2+567,19*1,95*2 
"Jama pre prípojky" 2*2,5*4 
10 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m 2939,041 m2
Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením materiálu na vzdialenosť do 3 m od kraja výkopu príložné, hĺbky do 2 m
2939,041 
11 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m 234,9 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m
"zz*2  tam a späť" 
"Zásyp zeminou v poli pre prípojky" 96,90*2 
"Rozšírenie pre kanalizačné šachty" 20,55*2 
12 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m 1361,26 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m
"zz*2  tam a späť" 
"Zásyp zeminou v poli"680,63*2 
13 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 939,34 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m
"Prebytok zemín = Výkop - Zásyp zeminou zz"  10+1727,42-798,08 
14 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 6575,38 m3
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.ď. i začatých 1000 m
"Prebytok zemín = Výkop - Zásyp zeminou zz - vzdialenosť skládky odpadov 3+7 km"  (10+1727,42-798,08)*7
15 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 798,08 m3
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3
"z medziskládky na spätný zásyp zz"  798,08 
16 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 1737,42 m3
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
"spätný zásyp"  798,08 
"Prebytok zemín = Výkop - Zásyp zeminou zz"  (10+1727,42-798,08)
17 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 1596,878 t
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)
939,34*1,7 
18 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 134,79 m3
Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3
"Zásyp zeminou v poli pre prípojky" 96,90 
"Zásyp štrkodrvou pre jamu" 2*2*2,5 
"Zásyp zeminou pri rozšírení kanaliz. šachiet" 20,55 
"Zásyp štrkodrvou pri rozšírení kanaliz. šachiet" 7,34 
19 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 882,63 m3
Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3
"Zásyp štrkodrvou v komunikácii" 202 
"Zásyp zeminou v poli" 680,63 
20 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm 366,298 t
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm
"Zásyp štrkodrvou v komunikácii" 202 *1,67 
"Zásyp štrkodrvou pre jamu" 2*2*2,5*1,67 
"Zásyp štrkodrvou pri rozšírení kanal. šachiet" 7,34*1,67 
21 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 476,994 m3
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. pripraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, bez prehodenia sypaniny
"Obsyp potrubia v poli" 567,19*1,0*0,6-3,14*0,3*0,3/4*567,19 
"Obsyp potrubia  v komunikácii" 202*1,0*0,6-3,14*0,3*0,3/4*202 
"Obsyp potrubia  v poli pre prípojky" 161,50*1,0*0,45-3,14*0,15*0,15/4*161,50 
22 Štrkopiesok frakcia 0-22 mm 796,579 t
Štrkopiesok frakcia 0-22 mm
"Obsyp potrubia v poli" (567,19*1,0*0,6-3,14*0,3*0,3/4*567,19)*1,67 
"Obsyp potrubia  v komunikácii" (202*1,0*0,6-3,14*0,3*0,3/4*202)*1,67 
"Obsyp potrubia  v poli pre prípojky" (161,50*1,0*0,45-3,14*0,15*0,15/4*161,50)*1,67 
23 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 139,604 m3
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
"pieskové lôžko v poli" 567,19*1,0*0,15 
"pieskové lôžko v komunikácii" 202*1,0*0,15 
"pieskové lôžko v poli pre prípojky" 161,50*1,0*0,15 
24 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 4,332 m3
Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie z betónu, z cementu portlandského alebo troskoportlandského v otvorenom výkope dosky, sedlové lôžka alebo bloky z prostého betónu alebo železobetónu pod potrubie, stoky a drobné objekty, z betónu tr. C 12/15
"Betónová doska pod šachty" 1,51*1,51*0,1*19 
25 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 226,2 m2
Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
"pri pripojení  hr. 200mm" 2*2 
"v betónovej ceste hr. 200mm"  202*1,1 
26 Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm 226,2 m2
Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 200 mm
"pri pripojení  hr. 200mm" 2*2 
"v betónovej ceste hr. 200mm"  202*1,1 
27 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 161,5 m
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr hladkých plnostenných SN 10 DN 150
28 Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m 32,785 ks
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m
(161,5*1,015)/5
29 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300 769,19 m
Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr hladkých plnostenných SN 10 DN 300
769,19 
30 Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m 130,378 ks
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 315, SN 10, dĺ. 6 m
769,19*0,1695 'Prepočítané koeficientom množstva
31 Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 21,0 ks
Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr hladkých kolena DN 150
32 Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu 21,0 ks
Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu
33 Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300 21,0 ks
Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr hladkých odbočky DN 300
34 Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 21,0 ks
Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu
35 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm 161,5 m
Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm
36 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm 769,19 m
Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm
37 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t 19,0 ks
Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových prefabrikovaných, váhy do 4 t
19
38 Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek 19,19 ks
Šachtové dno 100/60 otvor max. 40; s bet. kynetou a PS bez šachtových prechodiek
19 * 1,01 
39 Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS 19,19 ks
Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS
19 * 1,01 
40 Poklop betónový na otvor DN600 19,19 ks
Poklop betónový na otvor DN600
19 * 1,01 
41 Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 21,0 ks
Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160
42 Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE 21,0 ks
Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE
43 Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE 21,0 ks
Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE
44 Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE 21,0 ks
Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE
45 Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15 PIPELIFE 21,0 ks
Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15 PIPELIFE
46 Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE 21,0 ks
Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 PIPELIFE
47 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg 19,0 ks
Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotnosti do 50 kg
48 Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE 19,0 ks
Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 PIPELIFE
49 Vyrovnávací prstenec 63/12 38,0 ks
Vyrovnávací prstenec 63/12
38
50 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 930,69 m
Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC hnedou kanalizácia
161,5+769,19
51 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 113,1 t
Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km
52 Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny 791,7 t
Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km
113,1*7
53 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny 113,1 t
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny
54 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 113,1 t
Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03)
55 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu 1719,88 t
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu
56 Skruž rovná 100/50/9 19,19 ks
Skruž rovná 100/50/9
19 * 1,01 

Prílohy ku zákazke

  1. Projekt.rar   3,1 MB
  2. Zmluva o dielo_kanalizacia.pdf   108,2 kB
  3. Limbach _VV.xlsx   54,3 kB
  4. Odpovede na otázky záujemcu.pdf   57,8 kB
  5. Limbach _VV_opraveny.pdf   252,2 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip