Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11439

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Obnova 15 hrobov s náhrobkami na Národnom cintoríne v Martine
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 29.3.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
  Odkaz na webovú stránku verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota: 24268,33 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 11.4.2022
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle § 117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 24 268,33 €.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV: Hlavný slovník:
45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45262510-9 - Kamenárske práce
45454100-5 - Reštaurovanie

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a v PRÍLOHE č. 3 tejto výzvy - Rozhodnutie KPÚ Žilina zo dňa 23.09.2019.

Verejný obstarávateľ dôrazne odporúča záujemcom obhliadku miesta plnenia  predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ však vzhľadom  na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude organizovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky vo vopred určenom termíne, ale odporúča záujemcom vykonať obhliadku individuálne, nakoľko miesto plnenia predmetu zákazky (Národný cintorín v Martine) je voľne prístupný verejnosti. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel súťažným podkladom. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky ako aj akýchkoľvek otázok súvisiacich s opisom predmetu zákazky môžu záujemcovia kontaktovať osobu zodpovednú za opis predmetu zákazky – pani Mgr. Vieru Valockú na t. č. +421 43 2451 601.

Návrh zmluvných podmienok je uvedený v PRÍLOHE č. 2 tejto výzvy.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jeho obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za uvedené práce (podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 3) v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Požadované prílohy ku CP

Vyplnená Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky - špecifikácia ceny.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Obnova 15 hrobov s náhrobkami na Národnom cintoríne v Martine v zmysle Prílohy č. 1 a Prílohy č. 3 tejto výzvy 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 - Podrobný opis predmetu zákazky.docx   16,8 kB
  2. Príloha č. 2 - Návrh zmluvných podmienok (3).odt   36,5 kB
  3. Príloha č. 3 - Rozhodnutie KPÚ zo dňa 23.09.2019.pdf   197,2 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip