Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.12332

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Pozáručný servis počítačov, notebookov a ostatnej IT techniky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Hardvér a softvér
Zverejnená: 15.6.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 8707,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 12 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 22.6.2022
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 8707,00 €.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV kód: 50320000-4 - Opravy a údržba osobných počítačov

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy - PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

Návrh zmluvných podmienok je uvedený v PRÍLOHE č. 2 tejto výzvy - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB.
Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za poskytnuté služby v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v PRÍLOHE č. 3 tejto výzvy - FORMULÁR NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• poistenie zodpovednosti za škodu
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Požadované prílohy ku CP

PRÍLOHA č. 3 - Formulár na vypracovanie cenovej ponuky

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Pozáručný servis počítačov, notebookov a ostatnej IT techniky 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky.odt   15,4 kB
  2. Príloha č. 2 - Zmluva o poskytovaní služieb - Servis PC.odt   38,0 kB
  3. PRÍLOHA č. 3 - Formulár na vypracovanie cenovej ponuky.docx   16,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip