Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.13627

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Traktor s príslušenstvom
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Zverejnená: 26.10.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 85595,75 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: 9.11.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Blatnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00316571
Adresa Blatnica 1, 03815 Blatnica, SK
Kontaktná osoba Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD., +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

=====================
Traktor s príslušenstvom
=====================
1. Predmet zákazky :
Nákup nových (nepoužitých) strojov/zariadení - Traktor s príslušenstvom, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

2. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Blatnica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Traktor s príslušenstvom".

3. Kontaktná osoba pre VO :
Meno: Ing. Dušan Hanulják
Email: info@beanproject.sk
Mobil: 0911 456 532

resp. starosta obce

Mgr. art. Karol Čičmanec, ArtD.
starosta obce
tel.: 043/49 48 101
mobil: 0911 336 789
e-mail: starosta@blatnica.sk

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
16700000-2 - Traktory/ťahače.
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov
34223300-9 - Prívesy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
Obec Blatnica

6. Termín dodania predmetu zákazky :
Dodanie najneskôr do 6 týždňov od účinnosti zmluvy

7. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je nákup technického vybavenia pre obec Blatnica, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa, vrátane zaškolenia, vrátane všetkých požadovaných dokumentov potrebných na riadne užívanie strojov. Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.

Zoznam zariadení :
Traktor - 1ks
Čelný nakladač s príslušenstvom - 1ks
Traktorový príves - 1ks

Zoznam položiek vrátane požadovaných špecifikácií je dostupný v opise v jednotlivých položkách.

Parametre, ktoré sú uvedené v jednotlivých položkách sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

8. Ekvivalentnosť :
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.

9. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponúk :
Do 31.12.2022

12. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

13. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
85595,75 € bez DPH.

15. Druh zákazky :
Tovary

16. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty :
Nie.

17. Elektronická aukcia :
Nie.

18. Zoznam príloh :
Príloha č. 1 Návrh zmluvných podmienok

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Kúpno-predajná zmluva.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z dotačných zdrojov (Environmentálny fond),
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia faktúry Objednávateľom. Faktúra môže byť vyhotovená až po prebratí strojov Objednávateľom.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.

5. Strpenie výkonu kontroly :
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6. Register partnerov verejného sektora :
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.

7. Komunikácia :
Komunikácia v rámci zákazky bude prebiehať výlučne v elektronickom prostriedku TENDERnet. V prípade, ak uchádzač bude mať otázku na verejného obstarávateľa ku súťažným podkladom resp. ku iným záležitostiam, využije na to funkcionalitu elektronického prostriedku TENDERnet.

8. Záruka a servis:
Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.
Reakcia servisu v rámci záručnej lehoty max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy resp. zaslania požiadavky (v rámci pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov).

Požadované prílohy ku CP

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

Obsah ponuky:
A) Technické listy, resp. iné dokumenty ktoré preukážu splnenie minimálnych požadovaných parametrov uvedených v opis zákazky.

Nasledujúce skutočnosti podľa §32 ZVO (Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia) je obstarávateľ oprávnený overiť z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
§32 e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
§32 f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Vyhodnotenie ponúk:
- Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
- Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
- Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
- Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí a splnil požiadavky na predmet zákazky.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti cenových ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Traktor 1,0 kus
Minimálne požadované parametre :

Stav techniky : nová nepoužitá 
Motor : diesel 
Výkon motora : min. 90HP 
Menovité otáčky : min. 1 200 ot/min
Počet valcov : 4 ks
Zadný trojbodový : záves kategórie II
Systém pohonu : 4 WD 
Prevodovka : min. 12+12
Systém bŕzd : mechanické + hydraulické 
Palivová nádrž : min. 50 l
Pojazdná rýchlosť : min. 30 km/hod
Predná hydraulika s TBZ hákmi : áno 
Kabína : vykurovaná, klimatizovaná
Audiosystém : áno
2 Čelný nakladač s príslušenstvom 1,0 kus
Minimálne požadované parametre :

Stav techniky : nová nepoužitá
Nakladač kompatibilný s dodaným traktorom : áno
Nosnosť nakladača : min. 1200 kg
Max. výška zdvihu v čape : min. 2 500 mm
Výška nakladania : min. 2 200 mm
Výklopná výška lopaty : min. 2 000 mm
Objem lopaty : min. 0,5 m3
Lopata : multifunkčná lopata (lopata 4v1)
Lopata veľkosť : max. 2m
Nakladač - tretia funkcia : áno
Príslušenstvo:
Lopata : áno
Paletizačné vidly : áno 
3 Traktorový príves 1,0 kus
Minimálne požadované parametre :

Stav techniky : nová nepoužitá
Nosnosť : max. 7 330 kg 
Vyklápanie : 3-stranné
Priemer ťažného oka : min. 40 mm
Rozmery ložnej plochy:
Dĺžka : min. 3 000 mm
Šírka : min. 1 800 mm
Výška bočníc : min. 400 mm + 400 mm
Brzdy : vzduchové 

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 - Návrh kúpnej zmluvy_EF blatnica.docx   31,6 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip