Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.13240

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Ovocie a zelenina, čerstvé potraviny
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Potraviny a nápoje
Podoblasť Ovocie a zelenina
Zverejnená: 6.9.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: 9.9.2022
 
Zadávateľ
Firma Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 37811941
Adresa Gymnaziálna 197, 03843 Kláštor pod Znievom, SK
Kontaktná osoba Mgr. Jana Učníková, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky :
Predmetom je výber dodávateľa, ktorý bude pre obstarávateľa zabezpečovať dovoz potravín v zmysle požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie cenových ponúk resp. v prílohách výzvy.

Kontaktná osoba pre VO:
Ing. Dušan Hanulják
mobil: +421 911 456 532
e-mail: info@beanproject.sk

2. Druh potravín, ktorý sa obstaráva :
 - ovocie
 - zelenina

3. CPV kód :
03200000-3 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy.

4. Postup verejného obstarávateľa :
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a §117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na zákazku "Ovocie a zelenina, čerstvé potraviny".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

6. Termín dodania predmetu zákazky :
Na obdobie 1 roka od 16.9.2022 do 31.8.2023

7. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky :
 - Predpokladané množstvá tovaru sú iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej spotreby verejného obstarávateľa a predpokladanej spotreby na obdobie 12 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb.
 - Dodávaný tovar vrátane jeho prepravy musí spĺňať jednotlivé ustanovenia zákona NR SR č. 152/1995 Z.z o potravinách.
 - Verejný obstarávateľ je oprávnený v čiastkovej objednávke objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v Špecifikácií zákazky alebo iný druh tovaru na základe zmenených požiadaviek na výživové a nutričné hodnoty stravy alebo v prípade potreby v súlade s §18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
 - Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru, ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa počas trvania rámcovej dohody.
 - Verejný obstarávateľ pri realizácii dodávok tovaru uchádzačom bude vykonávať kontrolu preberaného tovaru z dôvodu overenia, či dodaný tovar má požadovanú kvalitu a spĺňa požadované parametre. V prípade ak uchádzač poruší zásadu kvality dodaného tovaru, verejný obstarávateľ tento nepreberie a bude to považovať za hrubé porušenie zmluvy.
 - Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Dodávka potravín sa požaduje nasledovným spôsobom :
  • Dovoz tovaru v čase od 07.00-11,00 hod.
  • Doprava bude zabezpečená dodávateľom.
  • Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávaný tovar do 24 hodín resp. nasledovný pracovný deň od nahlásenia objednávky, pričom za nahlásenie objednávky sa považuje telefonická alebo mailová objednávka.
  • Jednotlivé dodávky nebudú limitované množstvom odberu ani cenou za tovar v jednej dodávke.
  • Minimálna suma objednávky je 50 EUR s DPH.
 - Tovar bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, ktoré budú obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku a počtu stravujúcich sa osôb.
 - Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve alebo v návrhu RD, alebo úpravu jednotkovej ceny o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná jednotková cena bola vyjadrená v EUR bez DPH. Upozorňujeme uchádzačov, aby oceňovali uvedenú jednotku ( L, ks, balenia ) pri predmete zákazky.

8. Lehota viazanosti ponúk :
31.10.2022

9. Ekvivalentnosť :
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohy výzvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred vyhodnotením zákazky preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje obstarávateľ.

10. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

12. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

13. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
 - Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Rámcovú dohodu na obdobie 12 mesiacov, tovar bude objednávať na základe pravidelných čiastkových objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.
 - Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Cenu čiastkových objednávok uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa čiastkovej objednávky a špecifikáciu fakturovanej sumy.
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR s DPH.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.

Požadované prílohy ku CP

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

Obsah ponuky:
A) nacenené všetky položky v systéme TENDERnet.

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
B) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.

2. Vyhodnotenie ponúk:
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 ANANÁS 220,0 kus
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
2 BANÁNY 670,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
3 CITRÓNY 200,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
4 HRUŠKY 520,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
5 JABLKÁ 500,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
6 KIWI 170,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
7 MANDARINKY 420,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
8 NEKTARINKY 100,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
9 POMARANČE 200,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
10 POMELO 230,0 kus
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
11 AJVAR 1,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
12 CESNAK 25,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
13 CIBUĽA 500,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
14 CUKETA ČERSTVÁ 80,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
15 KALERÁB MLADÝ 70,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
16 KAPUSTA BIELA HLÁVKOVÁ 300,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
17 KAPUSTA ČÍNSKA 130,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
18 KAPUSTA HLÁVKOVÁ ČERVENÁ 80,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
19 KARFIOL 65,0 kus
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
20 KEL ČERSTVÝ 100,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
21 MRKVA 530,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
22 PAPRIKA ČERSTVÁ 28,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
23 PAPRIKA FAREBNÁ 60,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
24 PARADAJKY 220,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
25 PETRŽLEN KOREŇOVÝ 100,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
26 PETRŽLENOVÁ VŇAŤ ČERSTVÁ 20,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
27 PÓR 110,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
28 REĎKOVKA BIELA/ČERVENÁ 150,0 ks
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
29 ŠALÁT ĽADOVÝ 160,0 kus
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
30 TEKVICA ČERS. HOKAIDO 25,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
31 UHORKY ŠALÁTOVÉ 200,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
32 ZELER 160,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
33 ZEMIAKY 5700,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
34 ZEMIAKY NOVÉ 400,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.
35 KAPUSTA KYSLÁ 270,0 kg
Upozornenie: pri naceňovaní je nutné DPH nastaviť pri zadávaní cenovej ponuky (automaticky je prednastavená DPH vo výške 20%). Z dôvodu, že na niektoré potraviny sa uplatňuje 10% DPH, je nutné si výšku DPH nastaviť pre každú položku zvlášť.