Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.13855

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Obstaranie osobného automobilu pre Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Zverejnená: 22.11.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky
Lehota na predkladanie ponúk: 5.12.2022
 
Zadávateľ
Firma Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36145246
Adresa 1.mája 196/28, 03101 Liptovský Mikuláš, SK
Kontaktná osoba Mgr. art. Miroslava Palanová, +421 *** ******

Opis
Oblasť Doprava a dopravné zariadenia
Podoblasť Osobné automobily, náhradne diely a služby
Všeobecný opis zákazky 1. Predmet zákazky :
Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.

2. Postup verejného obstarávateľa :
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO: 36145246, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku:
"Obstaranie osobného automobilu pre Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši ".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.

3. Kontaktná osoba pre VO :
Meno: Ing. Jakub Bača 
Email: baca@tendernet.sk 
Mobil: +421 940 512 719

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
34110000-1 Osobné automobily

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
1.mája 196/28, 03101 Liptovský Mikuláš, SK


6. Termín dodania predmetu zákazky
Dodanie najneskôr  - do 6.mesiacov od vystavenia objednávky

7. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodanie nového osobného automobilu.

- Parametre sú uvedené v časti - položky.8. Ekvivalentnosť :
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk.  Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.

9. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponúk :
Do 31.12.2022

12. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

13. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.
Zmluvné podmienky 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Objednávka.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- zo zdrojov ŽSK

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia faktúry Objednávateľom. Faktúra môže byť vyhotovená až po prebratí vozidla Objednávateľom.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky 1. Vysvetľovanie :
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.5. Zákaz účasti vo VO:
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke 1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Obsah ponuky:
A ) Cenovú ponuku so špecifikáciou vozidla.


Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
B ) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.

C ) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Osobný automobil 1,0 kus
Minimálne hodnotiace parametre:

Karoséria: 
-Combi / Van
-metalizovaná farba
-samonosná
-7 miestne, vyberateľné zadné sedačky samostatné  - vrátane vodiča
-dĺžka vozidla minimálne 4600 mm a viac
-objem batožinového priestoru 650 l a viac ( vybrané / zadné sedačky )


Motor:
- minimálne štvorvalcový a viac, vznetový - Diesel
- zdvihový objem valcov minimálne 1400 cm3 a viac
- výkon minimálne 90 kW a viac
- maximálny krútiaci moment minimálne 200 N.m a viac 
- emisná norma minimálne EURO6 a viac


Pohon:
-minimálne 6 - stupňová prevodovka - automatická


Ostatné:
-denné svietenie
- automobil nový , nepoužitý, nerepasovaný
- ABS+ESP
- objem palivovej nádrže minimálne 40l a viac
- oceľové disky kolies minimálne R16" a viac
- ovládanie rádia na volante alebo pod volantom
- vrátane povinného vybavenia vozidiel
- elektrické ovládanie predných a zadných bočných okien
- rádio MP3 + USB
- bluetooth sada - integrovaná
- automatická klimatizácia
- rezervné koleso
- elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá
- tempomat
- lakťová opierka
- multifunkčný displej  - farebný
- parkovacie sentory vpredu a vzadu 
- predné hmlové svetlomety
- vetracie otvory pre druhý rad sedadiel - prieduchy na venitilácu
- zadná parkovacia kamera
- bočné posuvné dve na oboch stranách
- vyhrievané predné sedadlá
- núdzové brzdenie - detekcia pred nehodou
- pozdľžne strešné nosiče
- zadné dvere s otvárateľným oknom
- podpora Apple Car Play + Android Auto


Uvedené parametre sú považované za minimálne (okrem parametrov ktoré sú uvedené ako rozsah min-max) a obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami.