Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.13887

Zákazka bola zrušená zadávateľom.

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu pre mesto Bojnice na obdobie 1 roka (1.1.2023 - 31.12.2023)
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Zverejnená: 22.11.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 72284,54 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: 2.12.2022
 
Zadávateľ
Firma Mesto Bojnice
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00318001
Adresa Sládkovičova 176/1, 97201 Bojnice, SK
Kontaktná osoba Ing. Ivana Michalcová, +421 *** ******