Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.14169

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Školiaci materiál a potreby II.
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Kancelária
Podoblasť Kancelárske potreby
Zverejnená: 20.1.2023   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 704,12 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: február 2023
Lehota na predkladanie ponúk: 1.2.2023
 
Zadávateľ
Firma Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 31926754
Adresa Nábrežie K. Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš, SK
Kontaktná osoba Miroslava Macháčová, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

1. Kontaktná osoba pre VO:
Miroslava Macháčová
tel. č. kontaktnej osoby: +421 907 403 728
e-mail kontaktnej osoby: machacovam@oalm.eu
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://oalm.edupage.org/

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: "Školiaci materiál a potreby II."

4. Druh zákazky: tovar

5. Hlavné miesto dodania tovaru: sídlo verejného obstarávateľa

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): výsledkom verejného obstarávania je objednávka. Lehota na realizáciu zákazky je február 2023. Platobné podmienky sa spravujú objednávkou a zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi verejným obstarávateľom a sprostredkovateľským orgánom (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR).

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku školiaceho materiálu a potrieb podľa špecifikácie (vlastnosti uvedené v špecifikácii sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ príjme plnenie s lepšími parametrami), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
Obstarávaný tovar je bežne dostupný na trhu. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné) a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy.

8. Spoločný slovník obstarávania:
30125110-5  - Toner do laserových tlačiarní
30197600-2  - Spracovaný papier a lepenka

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 704,12 € bez DPH

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a z Operačného programu Ľudské zdroje v rámci projektu "Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš", kód ITMS projektu: 312011AGY1. Platobné dojednania sú špecifikované v návrhu objednávky. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

11. Podmienky účasti:
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača:
Nevyžaduje sa.

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača:
Nevyžaduje sa.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 1.2.2023 do 12:00 h.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

15. Požadovaný obsah ponuky:
1. Cenová ponuka predložená v systéme TENDERnet
2. Kópia dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (len v prípade, ak nie je možné zistiť z informačného systému verejnej správy v SR)
3. Doklad, že subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (len v prípade, ak nie je možné zistiť z informačného systému verejnej správy v SR)

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto Výzvy a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia  v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.

16. Vyhodnotenie ponúk
Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 14 a 15 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 14 a 15 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako prvá v poradí.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.

Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo česky jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

18. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ:
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš (kód projektu ITMS2014+: 312011AGY1).

19. Ďalšie informácie:
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávanou službou, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "MŠVVaŠ SR") a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikovaný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety tohto odstavca sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
Liptovský Mikuláš, 20.1.2023

Prílohy:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 Návrh objednávky

Zmluvné podmienky

V prílohe je uvedený návrh objednávky, ktorý obsahuje kontraktačné podmienky. Tento návrh objednávky je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise objednávky odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Objednávka sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Ostatné podmienky

Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Požadované prílohy ku CP

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Predmet obstarávania - 1,0 celok
Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia  sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale. 
2 Doprava + inštalácia + zaškolenie 1,0 celok

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Školiaci materiál a potreby II..pdf   403,3 kB
  2. Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií Školiaci materiál a potreby II..xlsx   13,5 kB
  3. Príloha č. 3 Návrh objednávky.docx   14,8 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip