Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.14388

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Stavebné úpravy na budove TJ
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 26.1.2023   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 8968,74 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: 01.03.2023 - 15.04.2023
Lehota na predkladanie ponúk: 10.2.2023
 
Zadávateľ
Firma Obec Hradište pod Vrátnom
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00309559
Adresa Hradište pod Vrátnom 80, 90612 Hradište pod Vrátnom, SK
Kontaktná osoba Ing. Lukáš Piroha, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Stavebné úpravy na budove TJ".

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce 0908 792 498 .

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 8968,74 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál, lešenie a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak, aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument s nacenenými jednotlivými položkami - "vykaz_vymer.xls" - výkaz výmer

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.04.2023.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok Zmluva o dielo -"Zmluva TJ.doc" - Príloha č. 2. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Verejený obstarávateľ požaduje k ponuke priložiť vyplnené tlačivo: "hpv_navrh_na plnenie_kriterii.doc" - Príloha č. 3 - vyplnené, podpisané a orazené zo strany dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Stavebné úpravy na budove TJ 1,0 celok
vykaz_vymer.xls - Príloha č. 1

Prílohy ku zákazke

  1. hpv_navrh_na plnenie_kriterii.doc   18 kB
  2. Zmluva TJ.doc   29,5 kB
  3. vykaz_vymer.xls   29 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip