Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.14475

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Externý manažment k projektu s názvom: Zberný dvor v obci Breznička
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Externý manažment
Zverejnená: 30.1.2023   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: 6.2.2023
 
Zadávateľ
Firma Obec Breznička
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00315991
Adresa Breznička 206, 98502 Breznička, SK
Kontaktná osoba Mgr. Branislav Knechta, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Názov predmetu zákazky :
Externý manažment k projektu s názvom: Zberný dvor v obci Breznička

2. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Breznička, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Externý manažment k projektu s názvom: Zberný dvor v obci Breznička".

3. Kontaktná osoba pre VO :
Meno: Ing. Dušan Hanulják
Email: info@beanproject.sk
Mobil: +421 911 456 532

resp.

Mgr. Branislav Knechta
branokne@gmail.com
+421 911 794 180

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov.

5. Miesto dodania predmetu zákazky :
Obec Breznička, resp. elektronicky prostredníctvom systém ITMS 2014+.

6. Termín dodania predmetu zákazky
Podľa harmonogramu zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Predpokladaný termín je Apríl - December 2023.

7. Opis a rozsah predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je zabezpečenie externého manažmentu k projektu s názvom: Zberný dvor v obci Breznička v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72.
Minimálny rozsah činností externého manažmentu:
- konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie so sprostredkovateľským orgánom od podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok po úplné finančné ukončenie realizácie projektu,
- riadenie projektu,
- zabezpečenie dodržania procesov kontroly kľúčových technických a environmentálnych charakteristík projektu,
- sledovanie dodržiavania termínov a harmonogramu projektu,
- komplexné poradenstvo a asistenčné služby v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, najmä vypracovanie žiadostí o platbu (vrátane príloh), vypracovanie monitorovacích správ (vrátane príloh), sledovanie a koordinácia povinnosti prijímateľa podľa Príručky prijímateľa a podľa zmluvy o nenávratný finančný príspevok, spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu,- kontrola účtovných dokladov daného projektu, vrátane finančného riadenia daného projektu,- asistencia pri kontrole zo strany riadiaceho, sprostredkovateľského orgánu,
- koordinácia projektových činností s prijímateľom nenávratného finančného príspevku, zhotoviteľom stavebných prác, stavebným dozorom, poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, inými dotknutými orgánmi štátnej správy, súvisiacimi s implementáciou projektu vrátané spracovania dokumentácie a komunikácie vo všetkých formách v mene žiadateľa.
- ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením riadenia projektu vo všetkých fázach projektového cyklu.

Celkový rozsah zákazky je odhadovaný na koordináciu činností počas 10 mesiacov aktivít projektu, mesačne po 60 hod., celkom: 600 hod. činnosti.

Aktuálny stav žiadosti o NFP - prebieha odborné hodnotenie.

8. Ekvivalentnosť :
Irelevantné.

9. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti cenových ponúk:
Do 31.5.2023

12. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

13. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

14. Predpokladaná hodnota zákazky :
Nie je definovaná (predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako priemer obdržaných cenových ponúk).

15. Druh zákazky:
Služby.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Mandátna zmluva resp. zmluva o poskytovaní služieb.

Návrh zmluvných podmienok predloží úspešný uchádzač a pošle verejnému obstarávateľovi na odsúhlasenie.

Návrh zmluvy musí obsahovať nasledovnú citáciu:
Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení všetkých nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- verejnému obstarávateľovi budú pridelené finančné prostriedky od poskytovateľa príspevku,
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa.

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- z externých zdrojov v rámci OP-KŽP (v prípade schválenia žiadosti o NFP).

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Platobné podmienky budú nastavené v súlade s príručkou prijímateľa pre operačný program Kvalita životného prostredia. Link na príručku - https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov.

5. Strpenie výkonu kontroly :
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty :
Nie.

7. Komunikácia :
Komunikácia v rámci zákazky bude prebiehať výlučne v elektronickom prostriedku TENDERnet. V prípade, ak uchádzač bude mať otázku na verejného obstarávateľa ku súťažným podkladom resp. ku iným záležitostiam, využije na to funkcionalitu elektronického prostriedku TENDERnet.

Požadované prílohy ku CP

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky :
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

A) Nacenená položka v systéme TENDERnet.

Nasledujúce skutočnosti podľa §32 ZVO (Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia) je obstarávateľ oprávnený overiť z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
§32 e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
§32 f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Vyhodnotenie ponúk :
- Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
- Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky.
- Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
- Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej verejným obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí a splnil požiadavky na predmet zákazky.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti cenových ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Externý manažment k projektu s názvom: Zberný dvor v obci Breznička 600,0 hod