Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.10091

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Vybudovanie urnovej steny – jednostranné kolumbárium
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 21.10.2021   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 7084,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 28.10.2021
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Vybudovanie urnovej steny – jednostranné kolumbárium“

Kód CPV:
45000000-7 Stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie urnovej steny – jednostranné kolumbárium na cintoríne v obci Limbach v nasledovnom rozsahu:
- Farba nápisnej dosky: biely mramor, farba obkladu: čierny mramor,
- Rozloženie urnových schránok : na výšku: 4 ks,  na šírku: 5 ks,
- Počet urnových schránok: 20 ks,
- Veľkosť 1 urnovej schránky:  40 x 40 cm,
- Maximálna veľkosť diela ( š x v x h ): do 250 x 210 x 30 cm,
- Všetky urnové bunky musia byť uzatvorené prednou nápisnou doskou, ktorá sa dá podľa potreby opätovne otvárať a zatvárať,
- Obstarávateľ požaduje dodať 5 ks náhradných nápisných dosiek,
- Urnové bunky musia byť opatrené bezpečnostným prvkom, ktorý zabráni jednoduchému otvoreniu,
- Konštrukčné riešenie umožňujúce v prípade potreby premiestnenie diela na iné miesto,
- Obstarávateľ požaduje, aby práce spojené s budovaním urnovej steny boli realizované v čo najkratšom čase, s dodržaním čo najnižšej hladiny hluku, neporiadku a rušenia pokoja, nakoľko sa jedná o pietne miesto,
- Obstarávateľ požaduje, aby práce boli prerušené počas obradu (pohrebu),
- Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady (dodávku materiálu, jeho dovoz a vyloženie na miesto určenia, práce súvisiace s predmetom a iné náklady spojené s realizáciou a prevádzkou urnových miest, napr. zaškolenie).
- Stavebné práce, ako vyrovnanie terénu, betónové základy realizuje obstarávateľ vo vlastnej réžii

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 7 084,00 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
Cintorín obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta dodania, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915 749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.10.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Vybudovanie urnovej steny - jednostranného kolumbária podľa opisu 1,0 kpl.

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo.pdf   112,2 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip