Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.9366

Zákazka bola ukončená ako neúspešná bez vybratia najlepšej ponuky.

Názov zákazky: Dodanie a montáž kontajnerov na stavbu triedy pre ZŠ Limbach
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 17.8.2021   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 11950,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: do 15.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 23.8.2021
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Dodanie a montáž kontajnerov na stavbu triedy pre ZŠ Limbach“

Kód CPV:
63111000-0 Manipulácia s kontajnermi
51800000-0 Inštalácia kovových kontajnerov
44619000-2 Iné kontajnery
44613000-0 Veľké kontajnery
45000000-7 Stavebné práce

Predmetom zákazky je dodanie a montáž kontajnerov na stavbu triedy pre ZŠ Limbach v nasledovnom rozsahu:
- 2x Rám / rozmery 2438mm x 6058mm x 2850mm / RAL7035,
- Izolácia stien / PUR panel 80mm / box-box / RAL9002/9002,
- Izolácia strechy / Pozink. plech, 150mm mineral. vlna, PUR panel 40mm / box-box /RAL9002/9002,
- Izolácia podlahy / PUR panel 60mm / OSB 10mm / PVC krytina,
- Elektroinštalácia / 2x vypínač, 4x svietidlo, 4x zásuvka, rozvodná skrinka, prúdový chránič, revízna správa, 
- Vchodové plastové dvere 1x (biele),
- Plastové okno 4x, dvojsklo, 900x1200mm, O-OS (biele),
- Izolácia spojov, 4x spájacie spojky, izolačný materiál (spojenie a fixácia strechy a spojov)
- doprava a montáž - kpl.

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 11 950,00 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
ZŠ obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do 15.09.2021.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta dodania, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915 749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.08.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Rám / rozmery 2438mm x 6058mm x 2850mm / RAL7035 2,0 ks.
2 Izolácia stien / PUR panel 80mm / box-box / RAL9002/9002 1,0 kpl.
3 Izolácia strechy / Pozink. plech, 150mm mineral. vlna, PUR panel 40mm / box-box / RAL9002/9002 1,0 kpl.
4 Izolácia podlahy / PUR panel 60mm / OSB 10mm / PVC krytina 1,0 kpl.
5 Vypínač 2,0 ks.
6 Svietidlo 4,0 ks.
7 Zásuvka 4,0 ks.
8 Rozvodná skrinka 1,0 ks.
9 Prúdový chránič 1,0 ks.
10 Revízna správa elektroinštalácie 1,0 ks.
11 Vchodové plastové dvere biele 1,0 ks.
12 Plastové okno , dvojsklo, 900x1200mm, O-OS (biele) 4,0 ks.
13 Izolácia spojov, 4x spájacie spojky, izolačný materiál (spojenie a fixácia strechy a spojov 1,0 kpl.
14 Dodanie a montáž kontajnerov na mieste dodania (spojenie dvoch kontajnerov ako celok, fixácia, izolácia-izolačný materiál, spájacie prvky) 1,0 kpl.

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo.pdf   117,2 kB