Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.4548

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi (2020-2023) vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Igor Janáč- HAS centrum
IČO / DIČ / IČ-DPH: 32953852 / 1030041826 / neplatca DPH
Sídlo: Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza, SK
Výsledná cena: 19152,00 € (DPH sa neuplatňuje)