Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.4829

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Komplexné reštaurátorské práce, zastabilizovanie statiky a oprava poškodeného pomníka Jozefa Kohúta na Národnom cintoríne v Martine vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Matej
IČO / DIČ / IČ-DPH: 88888887 /   -       / neplatca DPH
Sídlo: J. Horvátha 902/3, 96701 Kremnica, SK
Výsledná cena: 7600,00 € (DPH sa neuplatňuje)