Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.4106

Späť na zákazku

 

Obec Dechtice v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Oprava multifunkčného ihriska v obci Dechtice vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: CAMPOS SK s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 46801227 / 2023608730 / SK2023608730
Sídlo: Koniarovce 207, 95613 Koniarovce, SK
Výsledná cena: 13151,78 € s DPH