Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.5127

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Arpád Bognár Mäso údeniny
IČO / DIČ / IČ-DPH: 14149109 / 1020253190 / SK1020253190
Sídlo: Eliášovce 284, 93038 Nový Život, SK
Výsledná cena: 26478,95 € s DPH