Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.5197

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: CBA Market, s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 36835021 / 2022457767 / SK2022457767
Sídlo: Cesta osloboditeľov 8, 97701 Brezno, SK
Výsledná cena: 9782,45 € s DPH