Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.5745

Späť na zákazku

 

Obec Klokočov v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Ján Furdan
IČO / DIČ / IČ-DPH: 52263223 / 1076530576 / neplatca DPH
Sídlo: Klokočov 77, 02322 Klokočov, SK
Výsledná cena: 12060,68 € (DPH sa neuplatňuje)