Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.5685

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dodávka a výmena prevzdušňovacieho systému v aktivačnej nádrži a selektoroch na ČOV Limbach vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Ivan Bordáč
IČO / DIČ / IČ-DPH: 35085665 / 1020226856 / SK1020226856
Sídlo: Bratislavská 6, 90021 Svätý Jur, SK
Výsledná cena: 16440,00 € s DPH