Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.3205

Späť na zákazku

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Odstránenie havarijného stavu výmena vykurovacieho systému – stará budova vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Kalorim s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 50625781 / 2120700422 / SK2120700422
Sídlo: Nesluša č.d. 759, 02341 Nesluša, SK
Výsledná cena: 18278,20 € s DPH