Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.11990

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Presun futbalových kabín v športovom areáli obce Limbach vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: BATEA-STAV, s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 35739312 / 2020203834 / SK2020203834
Sídlo: Viničnianska cesta 1, 90201 Pezinok, SK
Výsledná cena: 15970,09 € s DPH