Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.11689

Späť na zákazku

 

Obec Limbach v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dodanie trvanlivých a mrazených výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 31428819 / 2020395982 / SK2020395982
Sídlo: 3, 92101 Piešťany, SK
Výsledná cena: 30072,89 € s DPH