Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.1370

Späť na zákazku

 

Obec Osádka v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Dajme deťom priestor na hru vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Športové stavby s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 36847500 / 2022464510 / SK 2022464510
Sídlo: Nové Prúdy 8, 91101 Trenčín, SK
Výsledná cena: 8940,00 € s DPH