Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.1708

Späť na zákazku

 

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Stavebné úpravy suterénnych priestorov a VZT vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: GreMi KLIMA s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 36424676 / 2021898483 / SK2021898483
Sídlo: Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK
Výsledná cena: 42334,27 € s DPH