Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.2337

Späť na zákazku

 

Obec Žabokreky v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: Stavbyt Martin s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 50401858 / 2120327264 / SK2120327264
Sídlo: , 03840 Žabokreky, SK
Výsledná cena: 8335,20 € s DPH