Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.2510

Späť na zákazku

 

Obec Papradno v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Stavebný dozor pre realizáciu projektu Rekonštrukcia kotolne Viacúčelovej budovy Papradno kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2017-36 vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: mch dozoring s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 50662279 / 2120416133 / neplatca DPH
Sídlo: O.Meszároša 740/10,, 01303 Varín, SK
Výsledná cena: 1200,00 € (DPH sa neuplatňuje)