Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.2561

Späť na zákazku

 

Obec Dechtice v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Oprava strechy 21 bytového domu Dechtice vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: VATMEX s.r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 31661157 / 2020519611 / SK2020519611
Sídlo: Jelšová 1, 08005 Prešov, SK
Výsledná cena: 28733,76 € s DPH