Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.2854

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: SIEMENS s.r.o
IČO / DIČ / IČ-DPH: 31349307 / 2020295244 / SK2020295244
Sídlo: Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK
Výsledná cena: 13866,60 € s DPH