Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4963

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Služba prieskumu trhu a získavania spätnej väzby
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Hardvér a softvér
Zverejnená: 30.6.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 2020 - 2022
Lehota na predkladanie ponúk: 7.7.2020
 
Zadávateľ
Firma Oblastná organizácia cestovného ruchu RAJECKÁ DOLINA
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 42219281
Adresa Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice, SK
Kontaktná osoba Bc. Mariana Klincová, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Prieskum trhu za vykonáva za účelom určenia PHZ, avšak ak výsledná hodnota zákazky bude nižšia ako je horný limit pre zákazku podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, tak bude tento prieskum trhu považovaný za riadny.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Služba prieskumu trhu a získavania spätnej väzby 29,0 mesiac
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 , ktorá je pre uchádzačov záväzná.
2 Implementačný poplatok 1,0 celkom
Poplatok môže byť fakturovaný po skončení prvej etapy. Implementačný poplatok nesmie presiahnúť 5 násobok mesačného paušálu.

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 Špecifikácia zákazky.docx   15,0 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip