Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4201

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Detské ihrisko Istebné - lezecká stena
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 13.11.2019   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 23777,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: júl - august / 2020
Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2019
 
Zadávateľ
Firma Obec Istebné
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00314528
Adresa Istebné 142, 02753 Istebné, SK
Kontaktná osoba Martin Kováčik, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.4 Programu rozvoja vidieka ===

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na realizáciu :" Detské ihrisko Istebné-Lezecká stena"

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce
37535200-9 – Zariadenie ihrísk

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Istebné č. 142, 027 53 Istebné, Slovensko
Zastúpený: Bc. Lýdia Fačková, starostka
IČO: 00314538
Telefón: 0905 298 308
Elektronická pošta: starosta@istebne.sk
Internetová adresa: https://www.istebne.sk

2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 23 777,- EUR.

3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

4. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou - 0905 298 308


6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať službu resp. práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný v prílohe).
D) čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu (vzor dostupný v prílohe).
E) vyplnený návrh zmluvy s uvedenými identifikačnými údajmi vrátane vyplnenej cenovej ponuky - v prílohe
F) vyplnené zadanie - výkaz / výmer

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených - nie je definované.

8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.

10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra - MAS Orava, o.z., 027 41 Oravský Podzámok č. 60 - z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202024.6.2019.
Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Istebné

13. Termín dodania: v priebehu roka 2020

14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

16. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov - MAS – Orava, o.z. 027 41 Oravský Podzámok č. 60 - z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202024.6.2019.
Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)


17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

18. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

19. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

20. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
A to najmä tak, že:
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie (na základe: pohlavia, rasy, náboženstva, etnika, minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti.
• Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.“

Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných registrov. Podmienky sociálneho aspektu budú zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom.

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

23. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.11.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 25.11.2019 do 16:00 hod.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Detské ihrisko Istebné - lezecká stena 1,0 celok
Príloha č.1 - 276 - Detské ihrisko Istebné - lezecká stena [zadanie].xls
Príloha č.2 - istebne stena.zip - proejktová dokumentácia

Prílohy ku zákazke

  1. 276 - Detské ihrisko Istebné - lezecká stena [zadanie].xls   147,5 kB
  2. istebne stena.zip   7,8 MB
  3. Návrh - Zmluva o dielo.docx   31,5 kB
  4. Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu.docx   19,0 kB
  5. Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx   18,7 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip