Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5289

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Naloženie, odvoz a následné zhodnotenie ostatného odpadu
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Odpadové hospodárstvo
Podoblasť Likvidácia nebezpečného odpadu
Zverejnená: 26.3.2020
Predpokladaná hodnota: 29275,13 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: mesiac od podpisu zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 3.4.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania, odberu, prepravy a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stabilizovaných kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd kategorizovaného v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. - katalógu odpadov pod katalógovým číslom 19 08 05 z čistiarni odpadových vôd metódou R3 v max. množstve 260 ton.

2. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

3 Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Miesto a termín dodania
Katastrálne územie obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

5. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

6. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

7. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež̌ doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

8. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

9. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.04.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Naloženie, odvoz a následné zhodnotenie kalu 260,0 tona

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva na likvidáciu kalu.pdf   54,6 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip