Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5155

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Oprava zámkovej dlažby a poklopov v obci Limbach
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Zverejnená: 12.3.2020
Predpokladaná hodnota: 8110,15 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: jeden mesiac odo dňa uzavretia zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: 19.3.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky


1. Identifikácia a rozsah predmetu zákazky

„Oprava zámkovej dlažby a poklopov v obci Limbach“

Kód CPV:
45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín
45432112-2 Kladenie dlažby

Predmetom zákazky je oprava zámkovej dlažby a poklopov v katastrálnom území obce Limbach.

2. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 8110,15 eur bez DPH.

3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z dotácie z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja – dotačná schéma Územné dotácie 2019. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Miesto a termín dodania
Katastrálne územie obce Limbach. Termín dodania – najneskôr do jedného mesiaca odo dňa uzavretia zmluvy.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.04.2020.

8. Dorozumievanie sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
Poskytovanie vysvetlení a iné́ dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomne prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

9. Obhliadka miesta
Záujemca musí vykonať obhliadku miesta opravy zámkovej dlažby a poklopov, aby získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na dohodnutie termínu obhliadky je Janette Benčíková, tel. 0915 749 454, e-mail: stocne.limbach@gmail.com.

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež̌ doklady a dokumenty v nej predložené́ musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá́ uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené́ prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netyká dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré́ sú́ vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

11. Náležitosti cenovej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania; cena uvedená v návrhu musí obsahovať cenu za požadovaný predmet obstarávania,
• ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom,
• uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb týkajúcich sa predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

12. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.03.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t 96,0 m2
2 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 96,0 m2
3 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 19,2 m3
4 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 192,0 m3
5 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 19,2 m3
6 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 35,52 t
7 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého 96,0 m2
8 Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku 96,0 m2
9 Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 96,0 m2
10 Dlažba sivá, hr. 80 mm 20,0 m2
11 Demontáž a nové osadenie kanalizačných poklopov, uzáverov vody a plynu v komunikácii 1,0 kpl
12 Osadenie alebo montáž dopravných značiek pre vyznačenie opravovaných úsekov 1,0 kpl
13 Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým 76,0 m2
14 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu 47,15 t

Prílohy ku zákazke

  1. Zmluva o dielo_oprava dlažby a poklopov.pdf   107,2 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip