Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5759

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Odstránenie nedostatkov na zariadeniach stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie
Podoblasť Hasičské nástroje a zariadenia
Zverejnená: 4.6.2020
Predpokladaná hodnota: 4533,27 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.6.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

Výmena:
Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky:
• Batéria 12-25 12 V, 25 Ah - 2 ks
• Batéria 12 V 12 Ah, VDS - 12 ks
• VLP Detector with FOK LEDs klapka - 1 ks
• Magnet dverný Csj - 2 vodiče - 15 ks
Práca technika stabilných hasiacich zariadení - odstraňovanie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške, výmena, nastavenie

Sídelná budova SNK:
• Batéria 12V 17Ah, VDS - 6 ks
Práca technika stabilných hasiacich zariadení - odstraňovanie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške, výmena, nastavenie

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 4 533,27 €.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

CPV: Hlavný slovník:
35111000-5 - Protipožiarne zariadenia
50413200-5 - Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídelná budova SNK, Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin,
Konzervačné a digitalizačné centrum, Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

Okrem vyplnenia celkovej ceny za odstránenie nedostatkov na zariadeniach stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS v systéme TENDERnet uchádzač prostredníctvom tohoto systému v rámci predloženia svojej ponuky predloží vyplnenú tabuľku uvedenú v PRÍLOHE č. 1 tejto výzvy – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ s vyplnenými cenami za jednotlivé položky.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu nasledovných dokladov:
• výpis z obchodného alebo živnostenského registra
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.)

Úspešný uchádzač je povinný pred realizáciou zákazky predložiť oprávnenie na vykonávanie kontrol a servisu stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Odstránenie nedostatkov na zariadeniach stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS 1,0 kpl

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha č. 1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ.docx   14,0 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip