Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5363

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Zverejnená: 7.4.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 37418,71 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Realizácia do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo
Lehota na predkladanie ponúk: 20.4.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Klokočov
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00314048
Adresa Klokočov č. 962, 02322 Klokočov, SK
Kontaktná osoba Jana Horčičáková, Ing., +421 *** ******

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
Podrobný opis zákazky === Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci výzvy pre podopatrenie 7.4 Programu pre rozvoj vidieka ===


1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce spojené s výstavbou multifunkčného ihriska v obci Klokočov v zmysle priloženého výkaz-výmer dokumentu resp. priložených dokumentov. Požadované parametre týkajúce sa trávy:

Požadovaná umelá tráva:
- výška vlasu 20mm

Požadované minimálne parametre týkajúce sa trávy:
- vlákno PE monofilamentné
- hustota vpichov min. 20 990 / m2
- počet koncov min. 335 840 / m2
- hrúbka vlákna min. 230µm
- Dtex min. 11000/8
- celková hmotnosť trávnika min. 2200 gr./m2

2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 37418,71 EUR.

3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

4 Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou nižšie:
Ing. Jana Horčičáková
telefón: +421915031775
e-mail: uctaren@klokocov.sk

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (Príloha 1) s nacenenými jednotlivými položkami.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha 3).
D) čestné vyhlásenie k nedoplatkom (Príloha 4).
E) Technický list s uvedenými parametrami k umelej tráve potvrdený pečiatkou a podpisom výrobcu umelého trávnika.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených - nie je definované.

8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.

10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra.

12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Klokočov (okres Čadca)

13. Termín dodania: Realizácia do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo

14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.

15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

16. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov (Pôdohospodárska platobná agentúra, podopatrenie MAS 7.4)

17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

19. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

20. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).

22. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ vtomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
A to najmä tak, že:
• v prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.
Pri procese Výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt:
• podpora dôstojnej práce,
• dodržiavanie základných pracovných noriem,
• zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
• podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv:
• dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
• dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti,

Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných registrov. Podmienky sociálneho aspektu bude zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom.

23. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov 1,0 celkom
Rozpis prác je definovaný priloženým výkaz-výmer dokumentom a priloženou dokumentáciou.

Prílohy ku zákazke

  1. Príloha 5_Pôdorys_A3.pdf   328,5 kB
  2. Príloha 6_Odvodnenie_A3.pdf   169,1 kB
  3. Príloha 7_Priečny rez_A3.pdf   527,4 kB
  4. Príloha 8_Rez mantinelu_A4.pdf   156,7 kB
  5. Príloha 9_Technická správa.doc   119,5 kB
  6. Príloha 3_Čestné vyhlásenie k zákazu účasti.odt   17,2 kB
  7. Príloha 4_Čestné vyhlásenie k nedoplatkom.odt   18,1 kB
  8. Príloha 2_Návrh zmluvy.docx   32,3 kB
  9. Príloha 1_výkaz výmer zadanie.ods   43,0 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip