Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.11687

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
(Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
Oblasť Potraviny a nápoje
Podoblasť Ovocie a zelenina
Zverejnená: 25.4.2022   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 39990,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Lehota na predkladanie ponúk: 9.5.2022
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Všeobecný opis zákazky

1. Informácie o predmete zákazky:
1.1 Názov predmetu zákazky: „Dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach“. Predmetom zákazky je dodávka tovaru - potraviny - zelenina, ovocie a bylinky
1.2 Kód CPV:
03222300-6 – Netropické ovocie
03222110-7 – Tropické ovocie
03221000-6 – Zelenina
15872000-1 - Bylinky a korenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2. Opis predmetu zákazky:
2.1 Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie zeleniny, ovocia a byliniek pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
2.2 Predmet dodávok:

Zelenina - čerstvá
2.2.1 Brokolica v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 132 kg,
2.2.2 Cesnak biely v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 60 kg,
2.2.3 Cibuľa žltá v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 500 kg,
2.2.4 Čínska kapusta v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 60 kg,
2.2.5 Hlávkový šalát v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 30 kg,
2.2.6 Hlávková kapusta v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 170 kg,
2.2.7 Kaleráb bez vňate v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 550 kg,
2.2.8 Karfiol v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 150 kg,
2.2.9 Kel hlávkový v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 600 kg,
2.2.10 Mrkva voľná bez vňate v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 900 kg,
2.2.11 Paprika biela v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 30 kg,
2.2.12 Paprika zelená v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 30 kg,
2.2.13 Paprika kapia v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 50 kg,
2.2.14 Paradajky červené voľné v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 130 kg,
2.2.15 Petržlen voľný bez vňate v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 350 kg,
2.2.16 Pór voľný v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 110 kg,
2.2.17 Reďkovka biela v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 200 kg,
2.2.18 Reďkovka červená v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 6 kg,
2.2.19 Šampiňóny čerstvé v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 16 kg,
2.2.20 Uhorky šalátové v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 250 kg,
2.2.21 Zeler voľný v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 330 kg,
2.2.22 Zemiaky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 2500 kg,

Zelenina - spracovaná
2.2.23 Kapusta kyslá v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 250 kg,

Ovocie - čerstvé
2.2.24 Banány v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 300 kg,
2.2.25 Broskyne v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 75 kg,
2.2.26 Citróny v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 170 kg,
2.2.27 Hrušky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 200 kg,
2.2.28 Jablká červené voľné v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1200 kg,
2.2.29 Mandarínky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 200 kg,
2.2.30 Marhule v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 75 kg,
2.2.31 Nektárinky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 75 kg,
2.2.32 Pomaranče v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 50 kg,
2.2.33 Melón červený v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 70 kg,
2.2.34 Hrozno biele v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 20 kg,
2.2.35 Slivky v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 50 kg,
2.2.36 Jahody v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 35 kg,

Bylinky - čerstvé
2.2.37 Pažítka v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 5 kg,
2.2.38 Vňať petržlenová v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 12 kg.

2.3 Tovar musí byť dodávaný na miesto určenia (školská jedáleň pri Základnej škole v Limbachu) v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným a účinným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Uchádzač zodpovedá za to, že dodávaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Tovar musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR.
2.4 Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uvádza predpokladané minimálne množstvá odoberaného tovaru počas trvania rámcovej dohody (24 mesiacov). Verejný obstarávateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané minimálne množstvo tovaru uvedené v opise predmetu zákazky.

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1 Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ predpokladá odoberať vybrané tovary podľa svojich aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok.
3.3 Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok realizovaných verejným obstarávateľom telefonicky alebo elektronickou poštou v pracovných dňoch do 14:00 hod. V čiastkových objednávkach bude upresnený rozsah dodávky tovaru, pričom dodávateľ je povinný dodať tovar na základe čiastkovej objednávky v deň a hodine uvedenej v čiastkovej objednávke, na základe dohody strán. V prípade, ak termín dodania tovaru nebude dohodnutý a uvedený na čiastkovej objednávke, tovar musí byť dodaný do dvoch pracovných dní po dni, v ktorom bude doručená čiastková objednávka dodávateľovi, a to v čase od 06:30 hod.
do 07:15 hod.

4. Hodnota zákazky:
Hodnota zákazky bola stanovená na maximálne 39 990 EUR bez DPH.

5. Výsledok verejného obstarávania:
Rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom s platnosťou na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov v hodnote 39 990,00 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

6. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby:
Financovanie bude zabezpečené z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených po dodaní tovaru podľa objednávky verejného obstarávateľa so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

7. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky:
7.1 Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie cenových ponúk jediné kritérium: najnižšia cena obstarávaných tovarov v EUR s DPH .
7.2 Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou pre obstarávané tovary vrátane DPH, ako súčet celkových cien všetkých jednotlivých ocenených položiek.
7.3 V prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny (ceny celkom) u viacerých uchádzačov bude rozhodovať o poradí uchádzačov jednotková cena v EUR bez DPH (Cena v EUR bez DPH za MJ) za položku „zemiaky“.
7.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby pred predložením ponuky venovali zvýšenú pozornosť merným jednotkám uvádzaným pri jednotlivých položkách a výpočtu celkovej ceny jednotlivých položiek a výpočtu navrhovanej zmluvnej ceny.
7.5 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho cenovej ponuky a bude vyzvaný na predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky a následne bude vyzvaný na podpis rámcovej dohody. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o neprijatí jeho cenovej ponuky.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

9. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.05.2022 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Rámcová zmluva

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Brokolica 132,0 kg.
2 Cesnak biely 60,0 kg.
3 Cibuľa žltá 500,0 kg.
4 Čínska kapusta 60,0 kg.
5 Hlávkový šalát 30,0 kg.
6 Hlávková kapusta 170,0 kg.
7 Kaleráb bez vňate 550,0 kg.
8 Karfiol 150,0 kg.
9 Kel hlávkový 600,0 kg.
10 Mrkva voľná bez vňate 900,0 kg.
11 Paprika biela 30,0 kg.
12 Paprika zelená 30,0 kg.
13 Paprika kapia 50,0 kg.
14 Paradajky červené voľné 130,0 kg.
15 Petržlen voľný bez vňate 350,0 kg.
16 Pór voľný 110,0 kg.
17 Reďkovka biela 200,0 kg.
18 Reďkovka červená 6,0 kg.
19 Šampiňóny čerstvé 16,0 kg.
20 Uhorky šalátové 250,0 kg.
21 Zeler voľný 330,0 kg.
22 Zemiaky 2500,0 kg.
23 Kapusta kyslá 250,0 kg.
24 Banány 300,0 kg.
25 Broskyne 75,0 kg.
26 Citróny 170,0 kg.
27 Hrušky 200,0 kg.
28 Jablká červené voľné 1200,0 kg.
29 Mandarínky 200,0 kg.
30 Marhule 75,0 kg.
31 Nektarinky 75,0 kg.
32 Pomaranče 50,0 kg.
33 Melón červený 70,0 kg.
34 Hrozno biele 20,0 kg.
35 Slivky 50,0 kg.
36 Jahody 35,0 kg.
37 Pažítka 5,0 kg.
38 Vňať petržlenová 12,0 kg.

Prílohy ku zákazke

  1. Rámcová zmluva_dodanie ovocia, zeleniny a byliniek.pdf   195,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip