Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.4551

Späť na zákazku

 

Slovenská národná knižnica v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Zabezpečenie strážnej služby vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: SECURO spol. s r.o.
IČO / DIČ / IČ-DPH: 47357878 / 2023929897 / SK2023929897
Sídlo: Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava, SK
Výsledná cena: 50,32 € s DPH