Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.4551

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Zabezpečenie strážnej služby
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Bezpečnostné a strážne služby
Zverejnená: 2.1.2020   zákazka s využitím anonymného modulu
Predpokladaná hodnota: 245180,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: od účinnosti zmluvy do 31.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 14.1.2020
 
Zadávateľ
Firma Slovenská národná knižnica
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 36138517
Adresa Námestie J. C. Hronského 1, 03601 MARTIN, SK
Kontaktná osoba Mgr. Ľuboš Ranto, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky


Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo zákazku nezadať.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach.

Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť originál, resp. overenú kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra), ako aj:
• Licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru,
• Licenciu na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva, vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru,
• Certifikát na systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016/EN ISO 9001:2015,
• Poistenie zodpovednosti za škodu,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike v zmysle ust. § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
• čestné vyhlásenie, či je uchádzač mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom
(Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.
Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.).

Výkon strážnej služby spočíva v:
a) zabezpečení strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa a v ich bezprostrednom okolí v zmysle zabezpečenia bežných štandardov bezpečnosti a zabezpečenia poriadku potrebného k plynulej prevádzke objektov v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
b) monitorovaní objektu, obchôdzkach, kontrole situácie v objektoch, hlásení porúch technických zariadení, havárií v objektoch,
c) zabezpečení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
d) zabezpečení fyzickej ochrany na verejne prístupnom mieste, pričom verejne prístupným miestom je každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný,
e) zabezpečení fyzickej ochrany majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
f) zabezpečení ochrany osôb,
g) fyzickom zabezpečovaní poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
h) zabezpečení obsluhy zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, obsluhy elektrickej požiarnej signalizácie a obsluhy stabilných hasiacich zariadení, ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
i) zabezpečení obsluhy požiarnotechnických zariadení, pohotovosť pri riešení požiarnych poplachov,
j) monitorovaní činnosti osôb v uzavretom priestore na uzavretom mieste.

Služby budú poskytované v nasledovných objektoch:
a) OBJEKT A - Sídelná budova verejného obstarávateľa, adresa: Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, vrátane vonkajšej strany obvodových múrov a sklenených výplní a priľahlý pozemok s vybavením (garáže, plastiky a prístupové schody a cesty) a všetkých vecí hnuteľných vo vlastníctve SR – v správe verejného obstarávateľa v užívaní verejného obstarávateľa alebo v tejto budove sa nachádzajúce, ktoré nie sú oplotené a je k nim voľný prístup,
b) OBJEKT B - Areál Konzervačného a digitalizačného centra (t. j. budova č. 1, 2 a 3), adresa: Francúzskych partizánov 2499, 038 61 Vrútky - súbor pozemkov, budov a hnuteľných vecí vo vlastníctve SR – v správe verejného obstarávateľa alebo v užívaní verejného obstarávateľa, umiestnených na týchto pozemkoch a v budovách ohraničených oplotením,
c) OBJEKT C - Literárne múzeum adresa: M. R. Štefánika 11, 036 01 Martin, vrátane vonkajšej strany obvodových múrov a sklenených výplní a priľahlý pozemok s vybavením (plastiky a cesty) a všetkých vecí hnuteľných vo vlastníctve SR – v správe verejného obstarávateľa alebo v užívaní verejného obstarávateľa v tejto budove sa nachádzajúce, ktoré sú oplotené,
c) OBJEKT D - Areál kaštieľa Diviaky (t. j. budova Kaštieľa a budova Koniarne), adresa: Matičná 23, 039 01 Diviaky - súbor pozemkov, budov a hnuteľných vecí vo vlastníctve SR – v správe verejného obstarávateľa alebo v užívaní verejného obstarávateľa, umiestnených na týchto pozemkoch a v budovách ohraničených oplotením,
d) OBJEKT E - Areál Slovanského múzea A. S. Puškina (t. j. budova Múzea, administratívna budova a prevádzková budova), adresa: Brodzany 159, 958 42 Brodzany - súbor pozemkov, budov a hnuteľných vecí vo vlastníctve SR – v správe verejného obstarávateľa alebo v užívaní verejného obstarávateľa, umiestnených na týchto pozemkoch a v budovách ohraničených oplotením.

Služby budú poskytované nasledovne:
a) v objekte A bude denná zmena v trvaní od 06:00 hod. do 18:00 hod. (12 hod / 1 osoba) a nočná zmena bude v trvaní od 18:00 hod. do 06:00 hod. (12 hod / 1 osoba) nasledujúceho dňa (t. j. spolu pre objekt počas trvania zmluvy maximálne 8 208 osobohodín),
b) v objekte B bude denná zmena v trvaní od 07:00 hod. do 19:00 hod. (12 hod / 1 osoba) a nočná zmena bude v trvaní od 19:00 hod. do 07:00 hod. (12 hod / 1 osoba) nasledujúceho dňa (t. j. spolu pre objekt počas trvania zmluvy maximálne 8 208 osobohodín),
c) v objekte C bude denná zmena v trvaní od 06:00 hod. do 18:00 hod. (12 hod / 1 osoba) a nočná zmena bude v trvaní od 18:00 hod. do 06:00 hod. (12 hod / 1 osoba) nasledujúceho dňa (t. j. spolu pre objekt počas trvania zmluvy maximálne 8 208 osobohodín),
d) v objekte D v mimopracovnom čase od 15:30 hod. do 7:30 hod. (nasledujúceho dňa) počas pracovného týždňa; v soboty, nedele, v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja a v dňoch dovolenky zamestnanca objednávateľa inak prítomného v objekte od 00:00 hod. do 24:00 hod. (t. j. spolu pre objekt počas trvania zmluvy maximálne 6 336 osobohodín),
e) v objekte E v mimopracovnom čase a to od 16:00 hod. do 8:00 hod. (nasledujúceho dňa) počas pracovného týždňa; od 16:00 hod. do 24:00 hod. počas soboty; v nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov a pracovného pokoja od 00:00 hod do 24:00 hod. (t. j. spolu pre objekt počas trvania zmluvy maximálne 5 960 osobohodín).
Za účelom zabezpečenia objektov D a E v prípade čerpania dovolenky alebo voľných dní príslušných zamestnancov objednávateľa sa navyše pre prípad potreby objednávateľa požaduje aj zabezpečenie poskytnutia strážnej služby v rozsahu:
a) 200 osobohodín (v prípade čerpania dovolenky príslušných zamestnancov objednávateľa),
b) 32 osobohodín (v počte 4 dni po 8 hodín) (v prípade čerpania voľných dní príslušných zamestnancov objednávateľa).
Uvedené služby budú poskytované na základe samostatnej objednávky vystavenej objednávateľom.

Strážna služba bude vykonávaná denne tak, aby v každom objekte bol počas celej požadovanej doby prítomný dohodnutý počet spôsobilých osôb vyčlenených na výkon strážnej služby a to nasledovne:
a) v objekte A v jednej strážnej zmene:
1. v dennej pracovnej zmene - 1 osoba,
2. v nočnej pracovnej zmene – 1 osoba.
b) v objekte B v jednej strážnej zmene:
1. v dennej pracovnej zmene - 1 osoba,
2. v nočnej pracovnej zmene – 1 osoba.
c) v objekte C v jednej strážnej zmene:
1. v dennej pracovnej zmene - 1 osoba,
2. v nočnej pracovnej zmene – 1 osoba.
d) v objekte D v mimopracovnej dobe od 15:30 hod. do 07:30 hod. (nasledujúceho dňa) počas pracovného týždňa; v soboty, nedele, v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja a v dňoch dovolenky zamestnanca verejného obstarávateľa inak prítomného v objekte od 00:00 hod do 24:00 hod - 1 osoba.
e) v objekte E:
1. v mimopracovnej dobe od 16:00 hod. do 8:00 hod. (nasledujúceho dňa) počas pracovného týždňa - 1 osoba,
2. v mimopracovnej dobe od 16:00 hod. do 00:00 hod. počas soboty - 1 osoba,
3. v nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja od 00:00 hod. do 24:00 hod. - 1 osoba.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Strážna služba v OBJEKTE A 1,0 osobohodina
2 Strážna služba v OBJEKTE B 1,0 osobohodina
3 Strážna služba v OBJEKTE C 1,0 osobohodina
4 Strážna služba v OBJEKTE D 1,0 osobohodina
5 Strážna služba v OBJEKTE E 1,0 osobohodina
6 Služby podľa článku IV, ods. 2, písm. a) zmluvy - spolu 200 osobohodín 1,0 osobohodina
7 Služby podľa článku IV, ods. 2, písm. b) zmluvy - spolu 32 osobohodín 1,0 osobohodina

Prílohy ku zákazke

  1. Rozpis hodín - od 25.01.2020.xlsx   28,9 kB
  2. Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_SBS_final - po odsúhlasení MKSR.odt   45,1 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip