Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Výsledok prieskumu trhu k zákazke č.5211

Späť na zákazku

 

Obec Žabokreky v postavení verejného obstarávateľa v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe vyhodnotenia ponúk automatizovaným systémom v zákazke s názvom Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín - prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky vyhodnotil nasledovnú ponuku ako úspešnú z dôvodu predloženia najnižšej konečnej ceny.

 

Identifikácia úspešnej ponuky:

Názov úspešného uchádzača: DASKAL SRO
IČO / DIČ / IČ-DPH: 44725078 / 2022800175 / 2022800175
Sídlo: MINSKA 11, 03608 MARTIN, SK
Výsledná cena: 6103,97 € s DPH