Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5211

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín - prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Ostatné
Podoblasť Prvky mestského mobiliáru
Zverejnená: 18.3.2020
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 08/2020
Lehota na predkladanie ponúk: 27.3.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Žabokreky
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00317047
Adresa Žabokreky 145, 03840 Žabokreky, SK
Kontaktná osoba Ing. Zuzana Valocká, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky


Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.


Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Zuzana Valocká
Telefonický kontakt : +421905784647
Emailový kontakt : starosta@zabokreky.skUchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.


Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť referenčný list o zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v úhrnnej hodnote plnenia najmenej 10.000,- EUR s DPH za posledných 36 mesiacov. Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky a referenciách nebude zmluva podpísaná.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.


Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.


Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " Brány do areálu Materskej školy a na obecný cintorín".

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.


Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 brány do dvorov Materskej školy a Cintorína obce 4,0 ks
dvojkrídlové brány z uzavretých zváraných profilov , do Materskej školy s výplňou pletivo,na cintorín so zvislou výplňou uzavretých profilov