Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

Zákazka č.5194

Zákazka už bola vyhodnotená. Tu sú dostupné protokoly z vyhodnotenia zákazky:

Nasleduje zobrazenie výzvy na predkladanie ponúk:

Názov zákazky: Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach
Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie
(Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.)
Oblasť Potraviny a nápoje
Podoblasť Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
Zverejnená: 17.3.2020
Predpokladaná hodnota: 20000,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 20 000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Lehota na predkladanie ponúk: 24.3.2020
 
Zadávateľ
Firma Obec Limbach
Zadávateľ nie je platca DPH
IČO 00304891
Adresa SNP 55 900 91 Limbach, 90091 Limbach, SK
Kontaktná osoba Ing. Jozef Süss, MBA, +421 *** ******

Podrobný opis zákazky

1. Informácie o predmete zákazky:
1.1 Názov predmetu zákazky: „Dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach“. Predmetom zákazky je dodávka tovaru - potraviny - pekárske výrobky
1.2 Kód CPV:
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo, a cukrárske výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Dodatočný kód CPV:
15811000-6 - Pekársky tovar
15812000-3 - Pečivo a cukrovinky
15813000-0 - Raňajkové pečivo

2. Opis predmetu zákazky:
2.1 Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie pekárskych výrobkov pre školskú jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
2.2 Predmet dodávok:
2.2.1 Chlieb pšeničný krájaný min. 900 gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 4444 ks,
2.2.2 Rožok biely štandard pšeničný min 50 gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 7000 ks,
2.2.3 Lupáčik makový (jemné pečivo, posyp mak + cukor, min. 50gr/ks) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 2000 ks,
2.2.4 Vianočka s hrozienkami (jemné pečivo, kysnuté cesto pletené zo 6 prútov, min. 400 gr/ks) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 240 ks.
2.2.5 Závin makový (sladký pekárenský výrobok z jemného kysnutého cesta s mletým makom min. 330 gr/ks) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 120 ks.
2.2.6 Závin kakaový (sladký pekárenský výrobok z jemného kysnutého cesta min. 300 gr/ks) v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 120 ks.
2.2.7 Slaná šťangľa min. 50gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 2500 ks.
2.2.8 Pagáč oškvarkový min. 40gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1000 ks.
2.2.9 Pagáč zemiakový min. 30gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1000 ks.
2.2.10 Pizza rožok min. 50gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 2000 ks.
2.2.11 Šiška min. 60gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1000 ks.
2.2.12 Moravský koláč min. 80gr/ks v predpokladanom min. objeme na 24 mes. 1000 ks.
2.3 Tovar musí byť dodávaný na miesto určenia (školská jedáleň pri Základnej škole v Limbachu) v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným a účinným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Uchádzač zodpovedá za to, že dodávaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami predpisov Európskej únie pre potraviny. Tovar musí spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu SR, vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách a s ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi.
2.4 Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky uvádza predpokladané minimálne množstvá odoberaného tovaru počas trvania rámcovej dohody (24 mesiacov). Verejný obstarávateľ nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané minimálne množstvo tovaru uvedené v opise predmetu zákazky.

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1 Miestom dodania predmetu zákazky je Školská jedáleň pri Základnej škole Limbach, Vinohradnícka 70, 900 91 Limbach.
3.2 Rámcová dohoda sa uzatvára na 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 20 000,00 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Verejný obstarávateľ predpokladá odoberať vybrané tovary podľa svojich aktuálnych potrieb na základe čiastkových objednávok.
3.3 Predmet obstarávania bude dodávaný na základe čiastkových objednávok realizovaných verejným obstarávateľom telefonicky alebo elektronickou poštou. V čiastkových objednávkach bude upresnený rozsah dodávky tovaru, pričom dodávateľ je povinný dodať tovar na základe čiastkovej objednávky do 24 hodín od objednania tovaru alebo v deň a hodine uvedenej v čiastkovej objednávke, na základe dohody strán.
3.4 Na baleniach tovarov musí byť uvedené zloženie výrobku, pokiaľ ide o nebalený výrobok uvedené informácie budú uvedené na dodacom liste. Doba spotreby dodávaného tovaru nesmie v čase dodávky tovaru prekročiť prvú tretinu doby spotreby, trvanlivosti vyznačenej na dodacom liste a/alebo tovare, odo dňa výroby/plnenia alebo balenia tovaru.

4. Hodnota zákazky:
Hodnota zákazky bola stanovená na maximálne 20 000 EUR bez DPH.

5. Výsledok verejného obstarávania:
Rámcová dohoda s jedným úspešným uchádzačom s platnosťou na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, prípadne do vyčerpania finančných prostriedkov v hodnote 20 000,00 EUR bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.

6. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby:
Financovanie bude zabezpečené z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených po dodaní tovaru podľa objednávky verejného obstarávateľa so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

7. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky:
7.1 Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie cenových ponúk jediné kritérium: najnižšia cena obstarávaných tovarov v EUR s DPH .
7.2 Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou pre obstarávané tovary vrátane DPH, ako súčet celkových cien všetkých jednotlivých ocenených položiek.
7.3 V prípade rovnosti navrhovanej zmluvnej ceny (ceny celkom) u viacerých uchádzačov bude rozhodovať o poradí uchádzačov jednotková cena v EUR bez DPH (Cena v EUR bez DPH za MJ) za položku „Chlieb pšeničný krájaný min. 900gr/ks“.
7.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby pred predložením ponuky venovali zvýšenú pozornosť merným jednotkám uvádzaným pri jednotlivých položkách a výpočtu celkovej ceny jednotlivých položiek a výpočtu navrhovanej zmluvnej ceny.
7.5 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho cenovej ponuky a bude vyzvaný na predloženie originálu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky a následne bude vyzvaný na podpis rámcovej dohody. Neúspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o neprijatí jeho cenovej ponuky.

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

9. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24.03.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1 Chlieb pšeničný krájaný min. 900 gr/ks 4444,0 ks.
2 Rožok biely štandard pšeničný, min 50 gr/ks 7000,0 ks.
3 Lupáčik makový - jemné pečivo, posyp mak + cukor, min. 50gr/ks 2000,0 ks.
4 Vianočka s hrozienkami - jemné pečivo, kysnuté cesto pletené zo 6 prútov, min. 400 gr/ks 240,0 ks.
5 Závin makový (sladký pekárenský výrobok z jemného kysnutého cesta s mletým makom min. 330 gr/ks 120,0 ks.
6 Závin kakaový (sladký pekárenský výrobok z jemného kysnutého cesta min. 300 gr/ks 120,0 ks.
7 Slaná šťangľa min. 50gr/ks 2500,0 ks.
8 Pagáč oškvarkový min. 40gr/ks 1000,0 ks.
9 Pagáč zemiakový min. 30gr/ks 1000,0 ks.
10 Pizza rožok min. 50gr/ks 2000,0 ks.
11 Šiška min. 60gr/ks 1000,0 ks.
12 Moravský koláč min. 80gr/ks 1000,0 ks.

Prílohy ku zákazke

  1. Rámcová zmluva_dodanie pekárskych výrobkov.pdf   176 kB

Stiahnuť všetky prílohy ku zákazke ako archív (súbor typu ZIP): dokumentacia.zip